Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


تحصیل دانایی و مدیریت دانایی

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[08 Apr 2015]   [ جان وَن بِویرن ]

تحصیل دانایی و مدیریت داناییدر این مقاله با استفاده از تعریفهای داده، اطلاعات و دانایی مدلی از تحصیل دانش ارائه می‏شود. بر اساس این مدل، دانش نمی‏تواند خارج از مغز انسان وجود داشته باشد و برای اینكه به خارج از مغز منتقل شود باید ابتدا به صورت اطلاعات دربیابد. اطلاعات نیز از طریق اندامهای حسی به مغز می‏رسد و در آنجا با دانش قبلی پردازش می‏شود. دانش جدید فقط از طریق پردازش اطلاعات در مغز حاصل می‏شود. از بحث این مدل در متن دیدگاههای متفاوت نتیجه‏ گرفته می‏شود كه در آینده كانون توجه مدیریت دانایی باید بر راهبردهای منابع انسانی كه سرمایهٔ معنوی انسان را در داخل شركتها تقویت می‏كنند متمركز باشد. از این بحث همچنین این نتیجه حاصل می‏شود كه اشاعهٔ اطلاعات و تقسیم آن، سطح خلاقیت و نوآوری را درمیان كاركنان و در تكتك آنان افزایش می‏دهد.

● چكیده:

مدیریت دانایی خیلی رایج شده است، مخصوصاً در این دوره كه مـا در " عــصر اطــلاعات" و "عصر دانش " زندگی میكنیم و به همین دلیل مطالب بسیار زیادی در رشته های مختلف، از رشتهٔمدیریت گرفته تا راهبرد، اقتصاد و علوم كامپیوتر در این‏باره نوشته شده است. هركدام از این رشته ‏ها از دیدگاههای متفاوت مدیریت دانایی را مطرح كرده و رویكردهای متفاوتی را برای آن در نظر گرفته‏اند، اگر چه همهٔ آنها حول این محور بحث می‏كنند كه دانایی یك سرمایهٔ ارزشمند است كه باید مدیریت شود و جوهر مدیریت دانایی این است كه راهبردهایی برای انتقال دانش به افراد مناسب، در زمان مناسب و به صورت مناسب فراهم كنند.
اكثر مؤلفان مدیریت دانایی را فرایندی تعریف كرده‏اند كه اطلاعات ارزشمند را پیدا و آن را به دانش لازم و ضروری برای تصمیمگیری و عمل تبدیل میكند. لاتی و بیرلین مطرح میكنند كه تنها مزیت رقابتی ماندگار برای هر شركت ارزشی است كه آن شركت برای مشتریانش ایجاد میكند. منشأ این ارزش ایجاد و انتقال اطلاعات مهم از كاركنانی است كه با مشتریان در ارتباط مستقیم هستند به كاركنانی كه توانایی خلق اطلاعات جدید و مهم را دارند و مجدداً از این كاركنان به كاركنان گروه اول برای عمل است. غالباً اطلاعات جدید مستلزم نوآوری است و از این رو مدیریت نوآوری برای اكثر شركتها از اهمیت زیادی برخوردار است. نوآوری یك فرایند در حال تكوین است كه در آن سازمانها مشكلات را ایجاد و تعریف میكنند و آنگاه دانش جدیدی برای حل آنها میآفـرینند. تـولید و تـركیب پـیوستهٔ دانش جمعی سـازمانی تـوانایی خاصی را بـه یـك شـركت مـیدهد تـا بـتواند در بـازار بـهتر ازدیگران عمل كند .
بیشتر نویسندگان در حوزهٔ مدیریت دانایی پـیشنهاد كـردهاند كـه پـیشرفتهای فـناوری اطلاعات ابزاریهای لازم را برای این مدیریت فراهم خواهد كرد. بعضیها پا را از این هم فراتر نهاده و مطرح كرده‏اند كه خلق نظامهای مبتنی بر دانش یا فناوری دانش از روشهای مهندسی دانش، به مدیریت دانایی بهتری منجر خواهد شد، كه در آن مهندسی دانش مستلزم تحصیل، انـباشت و كـاربرد دانـش از مـتخصصان در حوزه‏ای است كه باید فناوری دانش برای آن تولید شود.
هـدف ایـن مـقاله ارائـهٔ دیـدگاه متفاوتی نسبت به این رویكرد مدیریت دانایی و نسبت به كسانی است كه معتقدند دانایی را می‏توان خارج از مغز انسان به دست آورد، ذخیره كرد و به كار برد. نویسندهٔ این مقاله معتقد است كه دانایی نمیتواند خارج از مغز انسان وجود داشته باشد و فقط اطلاعات و داده‏ها هستند كه میتوانند بیرون از مغز وجود داشته باشند.
بنابراین اول داده، اطلاعات و دانایی تعریف و بحث خواهد شد، دوم بر اساس این تعریفها مدلی معرفی خواهیم كرد كه نشان میدهد چگونه دانایی در مغز انسان برای پردازش اطلاعات و خلق اطلاعات جدید به كار میرود و چگونه این اطلاعات جدید به خارج از مغز انسان منتقل میشود. سوم، این مدل برای بحث بیشتر دربارهٔ كاركرد فناوری مدیریت دانایی وكاركرد اطلاعات در خلق فرایندها و محصولات در داخل "شركتهای مبتنی بر دانایی" به كار خواهد رفت. شالودهٔ نظریهٔ تحصیل دانایی یك مجموعه مقدمات اولیه است كه مبنایی برای تحول منطقی قضایای مربوط به خلق دانایی، حفظ دانایی و توزیع و كاربرد آن تشكیل می‏دهد. وضع چنین نظریه‏ای حداقل مستلزم تعریف داده، اطلاعات و دانایی است.

▪ بنابراین لازم است به سه سؤال زیر پاسخ داده شود :
۱) داده چیست؟
۲) اطلاعات چیست؟
۳) دانایی چیست؟

● تعاریف داده، اطلاعات و دانایی

نمونه هایی از دادهها عبارت‏اند از عدد ۹/۱۰۱ یا صفت " داغ" یـا از عـلوم كـامپیوتر میدانیم كه ذخیره‏سازی نویسه‏ها در كامپیوتر معمولاً بـا "صفر" و "یك" نـمایش داده میشود كه اینها هم عدد هستند. در این صورت اگر دادهها واقعیتهای خام هستند، پس اطلاعات چیست؟ مثالدادهها را در نظر میگیریم: عدد ۹/۱۰۱ در استرالیای عهد ویكتوریا؛ این عدد می‏تواند بسامد یك رادیوی "فاكس اف. ام." یا قیمت یك لیتر بنزین بدون سرب در بعضی جایگاههای بنزین در ژانویهٔ ۲۰۰۱ باشد. میبینیم كه معنی عدد ۹/۱۰۱ به تنهایی اندك است یا اصلاً بیمعنی است، اما در بافت معنا پیدا میكند. همینطور اگر صفت "داغ" را در نظر بگیریم میبینیم كـه ایـن واژه مـیتواند مربوط به پیشگویی هوای فردا یا توصیف هر چیز دیگری باشد.
بنابراین اطلاعات صرفاً داده‏ها در بافت به صورت واقعیتهای خامی هستند كه میتوانند شكل بگیرند و اطلاعات خلق كنند. اكنون كه دادهها و اطلاعات را تعریف و توصیف كردیم باید این سؤال را مطرح كنیم كه دانایی چیست؟ این پرسش ذهن فیلسوفان از افلاطون تا زمان حال را به خـود مشغول كـرده و هـنوز جـواب روشنی بـرای آن پـیدا نـشده اسـت. بنابراین مثالها و پیشنهادهای زیر را نمی‏توان پاسخهای قطعی برای این پرسش دانست اما می‏توان آنها را قضایایی برای ایجاد مدل در نظر گرفت. قیمت بنزین بدون سرب هر لیتر ۹/۱۰۱ سنت را در نظر بگیرید. این اطلاع به تنهایی خیلی كارساز نیست.
اما اگر اطلاعات بیشتری مانند قیمت بنزین در دوازده ماه پیش را اضافه كنیم می‏توانیم استنباط كنیم كه قیمت فعلی بنزین نسبت به قبل افزایش یافته است یا كاهش. بعضیها معتقدند كه این دو اطلاع، یعنی قیمت بنزین و مقطع زمانی مشخص ، دانایی هستند . اما مؤلف این مقاله مایل است كه توجه خواننده را به اصطلاح "استنباط كردن" جلب كند. استنباط كردن توصیف فرایندی است كه در داخل مغز به وقوع میپیوندد. یعنی ارائهٔ اطلاعات در یك گزارش یا حتی روی این صفحهٔ كاغذ مستلزم دانش و مهارت قبلی و شاید توانایی درك وتعبیر آن است. توانایی استنباط از اطلاعات مستلزم داشتن مهارت و توانایی بیشتری نسبت به خواندن آن است، اما اگر از یك فرد بیسواد بخواهید كه استنباط كند متوجه می‏شوید كه حتی توانایی خواندن نیز مستلزم داشتن دانایی و مهارت كافی است.
مثالهای فراوان دیگری مانندنمودارهای طرحوار مدارهای‏الكترونیكی یا دستور آشپزی وجود دارند كه در آنها اطلاعات به مؤثرترین و كارآمدترین صورت كهـن ارائـه مـیشود. امـا كـسانی كـه تجربهٔ خـواندن نـدارند بـه سـختی مـیتوانند ایــن اطلاعات را تعبیر كنند و گاهی حتی غیركهن است كه بتوانند از آن سردر بیاورند، زیرا غالباً تعبیر یك فرایند یا پدیده مستلزم دانش قبلی است. بنابراین دانایی عبارت است از موجودی اطلاعات ، مهارتها، تجربه، باورها و خاطرات ، لذات .

● از تعریف تا مدل

مؤلف از این تعریفها و مثالها سه قضیهٔ زیر را ارائه میكند:
ق۱) داده‏ها و اطلاعات صرفاً اشكالی هستند كه باید خارج از مغز دریافت،منتقل یا ذخیره شوند.
ق۲) دانایی فقط در مغز فرد وجود دارد.
ق۳) اطلاعات از طـریق انـدامهای حـسی دریافت و در مـغز پـردازش مـیشود و از پردازش آنها دانایی جدید شكل میگیرد.
شكل۱) این شكل مدل پیشنهادی را نشان میدهد كه در آن اطلاعات از طریق اندامهای حسی دریافت و در مغز با استفاده از دانش قبلی پردازش میشود.كه در آن :
دانایی عبارت است موجودی ابزارها و مقولههای مفهومی كه توسط مغز برای خلق، جـمعآوری و تـقسیم اطـلاعات به كار می‏روند .
در خلال‏ پردازش اطلاعات، دانایی جدید می‏تواند به خاطر كاربرد در آینده كسب یا آفریده شود كه در آن اطلاعات بیشتر یا جدیدی به دست میآید و پردازش میشود.
شكل۲) نشان میدهد كه چگونه دانایی در مغز به اطلاعات تبدیل و این اطلاعات از طریق زبان یا نمایش به خارج از مغز منتقل میشود. زبان در این مدل شامل تمامی‏اشكال ارتباط اعم از نوشته، شفاهی و زبان اندام ( حركات بدن ) است.
در این مدل، برای تولید اطلاعات دانایی قبلی موجود در مغز انسان ضروری است، درست همانطور كه آفرینش دانایی غالباً مستلزم ورود اطلاعات از طریق اندامهای حسی به مغز است. شكلبندی اولیهٔدانایی قـبلی از دیـرباز مـوضوع بـحث و جـدلهای فراوانی توسط دو جهانبینی متضاد یعنی تجربهگرایان و خردگرایان بوده است. تجربهگرایان معتقدند كه ذهن انسان هنگام تولد یـك لوح پاك است و تمامی دانایی مـا از طـریق انـدامهای حــسی كـسب میشود. جانلاك، فیلسوف انگلیسی، یكی از مؤلفان معروف این نظریه بود.
بر اساس نظر خردـگرایان، كه نقطهٔ مقابل تجربهگرایان هستند، بیشتر جنبههای دانایی ما مبتنی بر مشخصههای ذاتیای است كه هنگام تولد در ذهن ما وجود دارد. افلاطون یكی از اولین فیلسوفانی بودكه این نظریه را پذیرفت. بعدها امانوئل كانت، كه طرفدار خردگرایان بود، استدلال كردكه دانایی نمیتواند فقط از طریق اندامهای حسی كسب شود و باید بعضی "مقولههای" از پیش آماده وجود داشته باشد تا این مادهٔحسی بر اساس آنها مرتب و سازماندهی شود. حمایت از هر كدام از این دو دیدگاه هدف این مقاله نیست. اما مدل ارائه شده در این مقاله با هر دو سازگار است.
مدل ارائه شده مقدمهای بر بحث زیر است كه در آن مؤلف میخواهد علیه این نظریه كه دانایی میتواند در خارج از مغز انسان دریافت شود استدلال كند. مؤلف برآن نیستكه نظریههای بحث شده را مورد تردید قرار بدهد، زیرا همین نظریهها به مطالعهٔ مدیریت دانایی كمك فراوانی كرده‏اند. با وجود این ، اگر كسی مدل پیشنهادی در این مقاله را بپذیرد ، آنگاه بحث زیر میتواند به پژوهش و بررسی مدیریت دانایی درآینده كمك كند.

● فناوریها، ارتباطات و تقسیم دانایی

غـالباً ایـن بـاور وجـود دارد كـ‏ دانـایی همانندكتاب در كتابخانهها یا مجموعهٔ دستورـ عملها در برنامهٔ كامپیوتری كه به دادههای بـیمعنا شـكل مـیدهند نـگهداری مـیشود .
اما، مدل مطرح شده در این مقاله چنین نظریهای را رد میكند. مؤلف معتقد است كه تعریف و كاربرد وسیع اصطلاح " دانایی صریح" برای پژوهشگران دردسرساز شده است.اصول زیربنایی اصطلاح "دانایی صریح" به خودی خود مفیدند و در قانع كردن شركتها و مدیریت برای در نظر گرفتن اطلاعات به نحوی متفاوت و مهم كمك فراوانی كردهاند. با وجود این "دانایی صریح" بر اساس مدل مطرح شده در این مقاله چیزی جز اطلاعات نیست (كه البته اطلاعات هم مهم است) كه در ارزشآفرینی و نوآوری شركتها خیلی مؤثر است.
اصـطلاحهای هـوش مـصنوعی۱ (AI)، نظامهای مبتنی بر دانایی۲ (KBS)، نظامهای كارشناسی۳ و نظامهای مبتنی بر تصمیمگیری۴ (DSS) همه به طور ضمنی این مفهوم را میرسانند كه دانایی در این نظامها دخالت دارد. در اكثر نوشتههایی كه در مورد این نظامها بحث میكنند دریافت و كاربرد دانایی صریح نیز آمده است. اما وقتی كسی فرایند تشكیل این نظامها را بررسی یا آنها را تحلیل میكند متوجه میشود كه به اصطلاح دانایی جمعآوری شده از خبرگان، یا برنامههای به كار رفته، مجموعهای قواعد و یا روال برای پردازش اطلاعات است. درواقع، این قواعد و روالها صرفاً اطلاعات نیستند بلكه شاید شبه اطلاعات باشند؛ یعنی، اطلاعاتی دربارهٔ این اطلاعاتاند كه چگونه اطلاعات پردازش میشوند یا به چه بافتی تعلق دارند. فرایند "دریافت این دانایی" بر اساس مدل ارائه شده در این مقاله مستلزم این است كه فردی دانایی را در مغز خود داشته باشد و آن را به اطلاعات تبدیل كند تا بتواند اطلاعات را به فرد دیگر بدهد. فرد دوم میتواند از این اطلاعات برای ساختن نظام استفاده كند و این اطلاعات می‏تواند در نظام به كار برود.
بعضیها ممكن است استدلال كنند كه این قواعد و روالها دانایی هستند زیرا شامل استدلال و منطقی هستند كه شخص خبره برای پذیرش اطلاعات به كار میبرد. اما آنهایی كه این نظامها را میسازند یا دربارهٔ آنها مطلب مینویسند میپذیرند كه این روالها و قواعد وابسته به حوزهٔ خاصی هستند، یـعنی فـقط بـرای مـوقعیتهای مـعین یـا مجموعههای مشخصی از اطلاعات مفیدند. اطـلاعات یـا دادههـای ارائـه شـده بـه هـوش مـصنوعی، نـظامهای مـبتنی بـر دانـش، نـظامهای كـارشناسی یـا نــظامهای مـبتنی بـر تصمیمگیری باید به صورتی باشند كه این نظامها آن را بپذیرند. اطلاعاتی كه قالب لازم را ندارند نمیتوانند وارد این نظامها بشوند. این قواعد و روالـها فـهرستهای پـیچیدهای از دسـتور عملهایی هستند كه به كامپیوتر میگویند اطلاعات جمعآوری شده چگونه پردازش شـود.
احـتمالاً ایـن قـواعد بـرای اشـخاص تازهكار بیمعنا هستند، اما برای كسی كه دانایی قبلی درمورد رشتههای هوش مصنوعی، نظامهای مبتنی بر دانایی، نظامهای كارشناسی یا... نظامهای مبتنی بر تصمیمگیری دارد این قواعد میتوانند، بدون این كه نیازی به كامپیوتر باشد، برای پردازش اطلاعات به كار روند، اگر چه ممكن است زمان بیشتری صرف بشود. ممكن است آدم بپذیرد كه طرز تهیهٔ كیك یك مجموعه دستور عمل و ثبت اطلاعات در مورد چگونگی پختن كیك نیز همینطور است. در این صورت یقیناُ دستور عملها در مورد چگونگی پردازش اطلاعات به خودی خود اطلاعات هستند با این استثنا كه ورودیها نه اجزای سازنده بلكه اطلاعات یا دادهها در یك قالب معین هستند.
فناوریهای اطلاعات و ارتباطات روشهای زیادی را برای اشاعهٔ اطلاعات و وسایل ارتباطی برای همكاری به كاربردهاند. ایمیل، لوتوس نوتز۱، اینترانت، برنامههای چَت، گروههای بحث، گروههای اخبار و صفحههای وب یـك چـنین روشـهایی هـستند. ایـنها روشهای ارتباطات هستند كه در آنها طرفین میتوانند، تقریباً بدون تأخیر محسوس، پیامها و اطلاعات خود را در مدت زمانی كه برای آنها راحت و مناسب است با هم مبادله كنند.
برابر گرفتن دانایی و اطلاعات و فرض این كه تهیهٔ اطلاعات منجر به خلق دانایی میشود یا مشكلات وابسته به خلق دانایی را میتوان با فناوری اطلاعات برطرف كرد نادرست است. اما وقتی هیچ تلاش آگاهانهای برای دریافت و تقسیم دانایی وجود ندارد، اطلاعات مهم و كلیدی ممكن است از دست بروند یا نادیده گرفته شوند. فناوریهای اطلاعات، سرعت و دسترسی به فرایند مدیریت دانایی را با استفاده از روشهای سـریعتر و كـارآمدتر دسـترسی بـه اطـلاعات پراكنده بهبود بخشیدهاند.

● دانایی در فرایندها و محصولات

نوناكا مطرح میكند كه شركتهای موفق شركتهایی هستند كه به طور پیوسته برای حل مسایل جدید و ناآشنا دانایی جدید خلق میكنند، آن را به طور گسترده در سرتاسر سازمان پخش و به سرعت به فناوریها و محصولات جدید تبدیل می‏كنند. با وجود این، همانطور كه ویك خاطر نشان میكند، بیشتر مردم به صورتی انفعالی در جستجوی دانایی هستند زیرا هنگام انجام وظیفه هیچ نوع سازگاریی بین آنچه انتظار دارند و آنچه در عمل با آن برخورد میكنند وجود ندارد و تعداد خیلی اندكی هم به صورت فعال دانایی را پیمیگیرند. مؤلف این مقاله معتقد است كه نباید این اظهارات را خیلی جدی گرفت و برعكس نیاز به پخش اطلاعات بهصورتی گسترده را مطرح میكند و همچنین معتقد است كه مردم اطلاعات با ارزش و جدید را برای خلق دانایی جدید در مغز خود و برای حل مسائل جدید و یا آشنا جستجو میكنند.

● پیشنیازهای مدیریت دانایی

گــسترش راحـت دانــایی بـازتاب مــوقعیت اجتماعی مناسب است نه فناوری مناسب مردم به انواع مختلف اطلاعات همانند ارزشها، برتریها و معیارها نیازمندند نه معمولاً به اطلاعات بیشتر. بیشتر كارهای نابسامان سازمانها مستلزم تفكیك همین موقعیتهای نامشخص است . نیازبه خلق فرهنگ سازمانی مناسب و زیرساختی كه در آن دانایی بتواند خلق و منتشر بشود مهم است. فناوری با تهیهٔ روشهایی برای پردازش، تحویل و تقسیم اطلاعات با ارزش كه برای خلق دانایی در میان افراد ضروری است یقیناً میتواند در این مورد مؤثر باشد. اگر ما بار دیگر به مدل آمده در شكل ۱ نگاهی بیندازیم میبینیم كه اطلاعات افراد منجر به خلق دانایی جدید میشود و همین دانایی است كه به "دانایی قبلی" لازم برای پردازش اطلاعات جدید تبدیل میشود. بنابراین، نكتهٔ مهم برای كسانی كه دستاندر كار اجرای مدیریت دانایی هستند تمركز بر تهیهٔ اطلاعات مناسب برای خلق دانایی قبلی است. اگر این نظریه را قبول داشته باشیم آنگاه باید بپذیریم كه مدیریت دانایی نسبت به فناوری اطلاعات از اولویت بیشتری برخوردار است.
دو راهبرد برای مدیریت دانایی وجود دارد كه شركتهایی كه به منابع انسانی توجه خاص دارند میتوانند آنها را به كار ببرند . اول كاربرد بهتر دانایی موجود در داخل شركت، مثلاً با استفادهٔ مشترك از بهترین روالها. فناوری در داخل شركت را میتوان برای تهیهٔ فهرست راهنمایی از كسانی كه در بعضی فعالیتها تجربهٔ قبلی و بنابراین دانایی قبلی مناسب دارند به كار برد و در صورت لزوم برای پردازش اطلاعات از آن استفاده كرد. این راهبرد به شركتها كمك میكند تا آنچه را كه می‏دانند مدیریت و دانایی موجود در مغز تكتك افراد خود را، برحسب مورد، شناسایی كنند. دوم، كه گاهی نوآوری دانایی نامیده میشود، وقتی كاركنان دانایی كافی و جاافتادهای از ارزشها، برتریها و معیارها شركت دارند كه بتوانند خلاقیت و نوآوری خود را به كار ببرند و ایدههای خود را بهمحصولات وخدمات ارزشمند تبدیل كنند.

● نتیجه

ایـن مـقاله ‏مـدلی از دانـایی مبتنی بر این مقدمات اولیه را مطرح می‏كند كه دانایی فقط در مغز افراد می‏تواند آفریده و نگه‏داری شود یا به كار برود. ضمناً از این مدل بحثی از رویكردهای متفاوت كه بر اساس آنها دانایی می‏تواند خارج از مغز انسان‏ وجود داشته باشد ارائه می‏شود. پیشنهاد عمدهٔ این مقاله این است كه برای مدیریت مؤثر دانایی ، مدیریت اطلاعات باید به طور مؤثر و كارآمد اطلاعات را پخش و تقسیم كند. آنگاه این اطلاعات كاركنان را تشویق یا به آنها كمك میكند كه دانایی جدیدی را در مغز خود بیافریند وآن را در داخل شركت به كار ببرند. بنابراین توجه اصلی به مدیریت دانایی باید بر سرمایهٔ معنوی انسانی و راهبردهای مربوط به مدیریت منابع انسانی باشد كه خلاقیت و نوآوری را در كاركنان و میان افراد تشویق میكند.

شكل ۱. مدل كسب اطلاعات و خلق دانایی در داخل مغز
شكل ۲. مدل انتقال دانایی به پردازشگر اطلاعات برای ارسال به بیرون از مغز

نویسنده:
جان وَن بِویرن

مترجم:
جهانشاه میرزابیگی

مرجعها

ation Systems: A Problem-Solving Approach, ۳rd ed., Dryden Press, Orlando, FL.
Milton, N., Shadbolt , N., Cottman, H., Hammersley, M., ۱۹۹۹, "Towards a knowledge technology for knowledge management", international Journal Human-Computer Studies, ۵۱, ۶۱۵-۴۱.
Nonaka, I.,۱۹۹۱, "The Knowledge - crea- ting company", Harvard Business Review.
Skyrme, D.J., ۱۹۹۸, Developing a know-ledge strategy , Strategy.
Wachter, R.M., ۱۹۹۹, "Technology support for knowledge management" , Mid-American Journal of Business, ۱۴, ۲, ۱۳-۲۰.
Weick, K.E., ۱۹۹۵, Sensemaking in Organizations, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانسه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۰ مارس ۲۰۱۸

اقتصاد فراصنعتی

+ خلاصه کتاب چالشهای مدیریت در قرن ۲۱،پیتر دراکر سید محمد افقهی

+ چرا زنان مدیران بهتری هستند داریوش نوروزی

+ اقتصاد خرد جوزف استیگلیتز

+ پروفسور مارگلین کسی است که تمامی مدارج اقتصاد نئوکلاسیک را تا انتها طی کرده است استفان مارگلین

+ نگاهی متفاوت در علت یابی کاستی های نظام آموزشی 

+ اقتصاد نفتی کارآفرینی و تولید علم را فلج کرده است 

+ چرا با وجود سخنرانی خوب از نتیجه جلسه راضی نیستید؟ 

+ چگونه مدیران را مدیریت کنیم مترجم: رویا مرسلی

+ ركود از جنگ و امريكا هم خطرناك‌تر است محسن رنانی

+ اقتصاد دانایی محسن عارف

+ نوآوری استراتژيک در چهار مرحله. نادیا شادوش

+ آينده نگري ، تحقیق و توسعه و نوآوری ، جهاني انديشيدن 

+ اقتصاد سیاسی، نفت و بحران اقتصادی ایران / گفت‌وگو با محسن رنانی دکترمحسن رنانی

+ یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانش مترجم: مصطفی پارسانیا

+ راهنمایان گردشگری،‌ کاشفان سرمایه‌های نمادین دکترمحسن رنانی

+ تحلیل اقتصادی آزادی دکترمحسن رنانی

+ عصر مدیران. 

+ ايران پسا تحریم و بحران در شرکت‌های نفت بين‌المللی  سید کامران باقری

+ با حضور زنان در جامعه به توسعه می‌رسیم دکترمحسن رنانی

+ واكاوي نفت: رنـج اقتصـاد ايـران از سـه تـهديد در گفتگو با ناصر فکوهی دکتر ناصر فکوهی

+ طرحی برای آینده‌نگری اقتصاد ایران علیرضا صابونی‌ها

+ درک دموکراسی 

+ جدل رنانی و مصباحی‌مقدم بر سر توسعه 

+ افق‌های کوتاه مقیاس‌های کوچک فرشاد مومنی

+ صنعت‌داری یا صنعتی‌شدن؟ عباس شاکری

+ روند های جدید پویا در کارآفرینی 

+ خلاقیت راهکاری جهت توسعه گردشگری 

+ فرصت‌های از دست رفته بایزید مردوخی

+ راهکارهای تحقیق اقتصاد بدون نفت دکتر بایزید مردوخی

+ بیم و امیدهای نفتی سعیده شفیعی

+ روندها، فرصت‌ها و تهدیدها حسین تسلیمی

+ شجاعانه اما پر اشتباه دیدره مک کلاسکی/ استاد دانشگاه اقتصاد در شکاگو

+ توسعه انساني يعني توانمند سازي سیدمحمدسعید نوری‌نائینی

+ سودای تغییر بدون تغییر ، اساسی ترین مشکل بنگاههای خصوصی مهندس صلاح الدین همایون

+ دنیای نو اقتصاد نو 

+ مدیریت دانش در سازمان 

+ چطور سازمان ها یمان را برآینده متمرکز کنیم ؟  یان ویلسن / برگردان : مهندس حمید رضا عرفانیان

+ این رکود پایان ناپذیر…! 

+ ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺭﻭﺯﺑﻪ ﺣﺒﻴﺒﻲ

+ در آستانه دوره پایان نفت هستیم دکترمحسن رنانی

+ آنچه پیتر دراکر درباره‌ سال 2020 می‌دانست 

+ اصول مدیریت دولتی 

+ سال٩٤، پایان حضور دولت در عرصه توسعه دکترمحسن رنانی

+ بخشی از اقتصاد در آستانه ورشکستگی است دکترمحسن رنانی

+ ما نیازمند انقلابی پایدار هستیم 

+ چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی مهدی صانعی

+ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻮﻳﻦ ﻛِﻠﻲ

+ ریشه نابرابری در کجاست؟ پل کروگمن

+ کروگمن، استگلیتز و توماس پیکتی جزء پرنفوذترین اقتصاددانان اکونومیست

+ تحصیل دانایی و مدیریت دانایی جان وَن بِویرن

+ تاثير اجزاء اقتصاد دانش محور بر بهره وري نيروي كار رضا خواجه نائيني

+ جهانی سازی یعنی ادغام اقتصادهای ملی/من منتقد سرسخت‌ راهبردهای‌ اصلاحی‌ مثل‌ «شوک درمانی» هستم/واکنش شدید علیه جهانی‌سازی‌، به علت افزایش نابرابری  استیگلیتز

+ پیش نیازهای اقتصاد دانایی محور زهرا شمسی

+ چرا در صنایع علم محور، قدرت رقابت جهانی نداشته ایم؟ علی بابایی

+ علم اقتصاد در ایران تبدیل به ایدئولوژی شده است 

+ اﺗﻢ, ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ, ﻧِﺖ، آﻳﻨﺪهي ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻮﻳﻦ ﻛِﻠﻲ

+ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻮﻳﻦ ﻛِﻠﻲ

+ خدایان مدیریت چارلز هندی

+ اخلاق در رفتار سازمانی مهندس صلاح الدین همایون

+ مدیریت از زبان بزرگمهر بابک بهی

+ اقتصاد دانان فردا_2 

+ اقتصاددانان فردا 

+ رشد اقتصادی بدون سیاستگذاری هوشمندانه امکان پذیر نیست رعیا

+ خرما و کشمش جایگزین واردات شکر مهدی ازرقی

+ ايجاد يك جامعه يادگيرنده پروفسور جوزف استيگليتز

+ رشد اقتصادی در جهان کندتر می شود/ آیا بشر در آینده ثروتمندتر می شود؟ ندای ایرانیان

+ چرا هنوز به مدیران نیاز داریم؟ مترجم: فريبا وليزاده

+ سودهای بانکی مردم را خانه نشین کرد. ثروت های دروغین در اقتصاد پول مبنا دکتروحید شقاقی شهری

+ اقتصاد دیجیتالی  علیرضا ابراهیمی

+ رقابت جهاني در قرن 21 مصطفی مؤمنی

+ ساختارهای جدید سازمانی 

+ داﻧﺶ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ Decision  آرش ﻣﻮﻣﻨﻲ

+ مدیر قرن بیست و یکم  ترجمه و اقتباس: تورج مجیبی و محسن محمدیان ساروی

+ چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات فرنود حسنی

+ سازمان تندآموز  

+ روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران  فرنود حسني

+ سازمانهای یادگیرنده  

+ فرهنگ سازمانی سید محمدعلی رجبی

+ سیاست‌گذاری مناسب در خصوص رسیدن به اقتصاد دانش­محور هومن ابوترابی

+ جایگاه ایران در اقتصاد دانش‌محور هومن ابوترابی

+ نبرد با ادم اسمیت (و کارل مارکس) Daniel Jafari

+ بی عدالتی درمیان ثروتمندان زیاد شده / از ثروتمندان مالیات بیشتری بگیرید حتی اگر فقیر شوند 

+ کتاب “سرمایه در قرن ۲۱″ ”توماس پیکتی”  مدرسه اقتصاد

+ مدیریت و سازمان در قرن بیست و یکم  ’امیر یوسفی

+ مدیریت بحران، بحران مدیریت  امیررضا پوررضایی

+ هند و پاکستان در بازار لوازم‌التحریر ایران  

+ نگرشی جدید نسبت به روش های توسعه مدیریت  Gaurav Moda, Anshu Nahar, Jai Sinha

+ بهره گیری از ارتباطات داخلی برای پشبرد استراتژی بقای سازمان عادل میرشاهی

+ چين کپی‌کار را فراموش کنيد!  سيد کامران باقری

+ کارآفرینی و خلق ثروت بدون سرمایه مالی  

+ قابلیت‌های تصمیم‌‌گیری پايدار را به سازمان خود بیاورید  

+ مثبت اندیشی عاملی برای افزایش بهره‌وری در محیط کار  مترجم: نفیسه هاشم خانی

+ چرا مدیران منابع انسانی شانس کمتری برای مدیر عامل شدن دارند؟  مترجم: مریم رضایی

+ بشنويد که افراد دقيقا چه مي‌گويند؟! سيد محمد اعظمی نژاد

+ درگیری شدید سیاسی بین سنت گرایان و تجددگرایان حوزه اقتصاد ایران 

+ چالشهای یک مدیر درایران کنونی صلاح الدین همایون

+ مهارت‌های مدیریتی Eric McNulty

+ آيا زنان در روند استخدام ناديده گرفته مي‌شوند؟ مترجم: ملالی حبیبی

+ همکاری؛ کلید اصلی مدیریت مترجم: مهرداد واشقانی فراهانی

+ مدیریت استراتژیک دانش نوآوری و عملکرد مترجم:مريم بيدمشكي‌پورinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995