Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


بهداشت، جهانى شدن و كشور هاى در حال توسعه

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[27 Aug 2005]   [ دكتر نسرين چلنگر قولو -- ترجمه: دكتر عبدالحميد حسين نيا -- شرق]


بهداشت ركن اصلى رفاه بشرى است. با اين وجود، عالى ترين شرايط بهبود در بهداشت جامعه از خدمات بهداشتى نشأت نمى گيرد بلكه از تحولات اجتماعى و اقتصادى ناشى مى شود و موقعيت هاى بسيارى وجود دارد كه حتى وضع را از اين بهتر كند.
امروزه خدمات بهداشتى مرز هاى علمى و فناورى به حدود غير قابل تصورى گسترش پيدا كرده، حتى فشار اقتصادى و مالى، انحصار منافع، رقابت هاى فشرده را متحمل شده و بودجه هاى هنگفت براى سرمايه گذارى را به خود معطوف نموده است.
تجربيات به عمل آمده نشان مى دهد كه بهداشت را بايد نه تنها عامل اصلى در توسعه اجتماعى بلكه در توانايى كشور ها و در فرآيند اقتصاد جهانى به حساب آورد. از اين رو بهداشت يك ضرورت مبرم براى سرمايه گذارى در فرآيند تكامل است. جهانى شدن در تعارض با انتقال سريع سرمايه و رژيم هايى كه جديداً به تجارت روى آورده اند بوده و موجب افزايش تعميق شكاف فقر به محاذات ارتباطات تحول آميز الكترونيك و شيوه هاى مبادله شده و اميد تازه اى به جريان هاى نوين اجتماعى و سياسى داخل ملت ها دميده است. اين تجربيات هم امكانات و هم معضلات بهداشت عمومى را براى ما بازگو مى كند. نمونه هاى اين مجادلات را مى توان در جهان در حال توسعه مشاهده كرد. به عنوان مثال كشور تانزانيا در جايگاه فقيرترين كشورها طبق آمار بانك جهانى قرار دارد. در حالى كه مركز تجارى آن دارالسلام يكى از گران ترين شهر هاى دنيا است زيرا كه حقوق ماهانه افراد در تبعيد از جهان پيشرفته موجب گرديده كه مخارج بالا رود. نكته مورد سرزنش براى تانزانيا و اغلب ملل در حال توسعه آن است كه جريان انباشت ثروت مانند دوران استعمار از فقرا به اغنيا سوق مى دهد. فراتر از آن هزينه اى كه صرف ساماندهى وام مى شود بيش از سرويس بهداشت يا آموزش و امور مهم مشابه است. اينها شايد تصاوير كم رنگ ترى از جهانى شدن اقتصاد را ارائه دهد. از طرف ديگر شركت هاى دخانيات و تسليحاتى غرب منافع خود را در فروش محصولات خود به كشور هاى كم درآمدتر جست وجو مى كنند. از سال ۱۹۴۵ اغلب مرگ و ميرها به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشى از جنگ هاى مسلحانه اى است كه در كشورهاى فقير حادث شده است. در كنار آن، تمهيدات موجود در كشور هاى كم درآمد براى اتخاذ سياست منطقى داروها در برابر فهرست داروهاى ضرورى با مقاومت شركت هاى دارويى چند مليتى مواجه گرديده اند.
اينها نمونه هايى از جهانى شدن اقتصادى است كه دلالت بر سهم ناعادلانه اى از افتخار جهان در حال توسعه دارد. با اين وجود جهانى شدن يك پديده اجتناب ناپذير است و معمولاً در شرايط مطلوب مزايا و معايب خاص خود را دارد. با دخالت در حركت آزاد كشورهاى عقب نگه داشته شده استانداردهاى زندگى و بهداشت بهترى را براى همگان به ارمغان مى آورد.
از سوى ديگر آن ممالكى كه از تجارت آزاد فاصله بسيارى گرفته اند اقتصاد جهانى تسلط فزاينده خود را به تعدادى اندك از غول هاى چند مليتى اعمال خواهد كرد كه بتوانند شرايط تجارت را به آنها ديكته نمايند. آنچه كه از اين منظر استيفاد مى شود آن است كه دهه اخير بدون شك ناظر افزايش شكاف نابرابرى بين جهان ثروتمندان و فقيران بوده است. آمار و ارقام دو علت نزديك به هم را در ميزان كلى پائين تنزل فقر در دهه ۱۹۹۰ به رغم انباشت رشد اقتصادى در جهان در حال توسعه نشان مى دهد. نخست آنكه رشد اقتصادى فقيرترين كشورها بسيار اندك بوده است دوم اينكه نابرابرى هميشگى و مستمر (هم در ابعاد درآمد و هم غيردرآمد) در آن كشورها كه مانع از مشاركت كامل كشورهاى فقير در فرايند توسعه به وقوع پيوسته گرديده است.
• تعامل بهداشت و فرايند جهانى شدن و كشورهاى در حال توسعه
هيچ تعريف دقيق با مقبوليت وسيع براى فردى كه جوياى موضوع جهانى شدن است وجود ندارد. دكتر نيلس داولر (Nils Daulaire) رئيس سازمان بهداشت جهانى اظهار مى دارد: به نظر من جهانى شدن از نظر اخلاقى پديده اى خنثى است ولى با اين وجود نيروى اجتناب ناپذير بالفطره اى كه در خود دارد هم راهبرد است هم چالش.
جهانى شدن چالشى براى سازمان بهداشت جهانى است از جمله نيازى مبرم براى حكومت ها كه بتوانند به تهديدات جهانى بر عليه بهداشت جامعه مقابله كنند. اين فرايند ارتباط فيمابين جوامع همچون اتفاقاتى است كه در هر قسمت از جهان به وقوع مى پيوندد ولى اثرات آن بر مردم و جوامع دوردست باقى مى ماند. مفسرين امروزه پذيرفته اند كه عوامل متعددى به ويژه آن دسته كه براى جهانى شدن تسهيل كننده محسوب مى شوند از قبيل جريان تكنولوژى اطلاعات، حمل ونقل سريع، تجارت آزاد و تحركات پايتخت، افزايش آلودگى، تغييرات رژيم غذايى و مصرف فرآورده هاى غذايى كه تحت اصلاح ژنتيك قرار گرفته اند تغييرات مربوط به قابليت انعطاف بازار دخانيات، نابرابرى ها را افزايش مى دهد و به تماس هاى فرهنگى از مرزهاى محدود يك منطقه فراتر از آنچه كه در آن رخ مى دهد منجر مى شود. فى الواقع براى ما امكان پذير خواهد بود كه اثرات شايع جهانى شدن را در بسيارى از متون تجزيه و تحليل كنيم. جهانى شدن تاثير پيچيده اى بر بهداشت دارد. تاثيرگذارى آن با رشد درآمد و توزيع و عدم ثبات اقتصادى امكانات بهداشت، آموزش و ساير خدمات اجتماعى، شيوه زندگى همچون تنش و ساير عوامل كه اخيراً ملحوظ شده اند ارتباط پيدا مى كند. در جهان نوين باكترى ها و ويروس ها تقريباً به همان سرعت پول حركت مى كنند با جهانى شدن يك درياى ميكروبى واحد تمام نوع بشر را مى شويد و مى برد.
به دليل آنكه مردم از مرزهاى بين المللى در يك روز واحد عبور مى كنند: تقريباً يك دهم مفهوم انسانيت نيز در هر سال از اين مرزها گذر خواهد كرد. اين تنها بيمارى هاى عفونى نيستند كه با فرايند جهانى شدن گسترش مى يابند. تغييرات در شيوه زندگى و رژيم غذايى مى تواند در بروز بيمارى هاى قلب، ديابت و سرطان نقش آنى و فزاينده اى داشته باشد. بيش از هر چيز استعمال دخانيات مشى خزنده اى دارد كه در اثر فشار بازار جهانى سير مصرف آن صعودى است به منظور آنكه اتفاق عقيده اى در آثار و بازتاب هاى جهانى شدن بر بهداشت عمومى به وجود آيد زمينه اى كه آثار زيانبار، مفيد يا مجموعه اى از اين دو را در اين فرايند در برگيرد بايد فراهم آيد. با اين وجود اينكه كار آسانى نيست زيرا يك عامل موثر براى يك منطقه سودمند است درحالى كه همان عامل ساير مناطق زيانبار تلقى شود. اين زمينه پرداخت بدين موضوع نيست كه تاثيرات جهانى شدن مفيد هستند يا زيانبار.
تحولات بنيادى به طور متداول در عرصه بهداشت در حال تكوين است بعضى از اين تحولات در قطاع (Sector) بهداشت كار عارض مى شوند از جمله كشفيات نوين و درمان هاى نوين در مراقبت بهداشت و ارتقاى آگاهى اثرات محيط بر بهداشت جامعه كه برخى از آنها در اثر توسعه يافتگى بيرون از قطاع بهداشت رخ مى دهد همچون جهانى شدن و رشد فناورى پزشكى از راه دور (Telemedicin) و شبكه جهانى اطلاع رسانى (اينترنت). اين تغييرات احتمالاً در سال هاى آتى رو به افزايش مى گذارد و جهش هاى تازه ترى به وقوع مى پيوندد. در اين حال و هوا ضرورت اتخاذ سياست به منظور كسب اطلاعات بيشتر در حول امور محوله اجتناب ناپذير است تا در درازمدت در برنامه قرار گيرد. از جنبه استراتژيك بهداشت كشور هاى در حال توسعه هيچ گونه طرز تلقى نسبت به راهكار ها و راهبرد هايى كه جهانى شدن و بهداشت و جامعه دربر گيرد وجود ندارد.
بهداشت يكى از ابعاد جهانى است كه ارتباطات پيچيده اى دارد. اثرات آن با رشد و توزيع درآمد عدم ثبات اقتصادى، امكانات بهداشت آموزش و ساير خدمات اجتماعى، شيوه زندگى همچون تنش و ساير عوامل كه اخيراً ملحوظ شده اند تعيين مى شود. بعضى از برخورد هاى بهداشت و جهانى شدن مى تواند مثبت ارزيابى شود مانند پزشكى كه از راه دور مى تواند به پيش بينى خدمات در مناطق تحت كنترل از راه دور كمك كند ولى پزشكى از راه دور به سرمايه گذارى در امور تجهيزات، ارتباطات زيرساختارى و آموزش پرسنل كه مى تواند به عنوان جنبه هاى منفى اثرات اقتصادى و بهداشتى تلقى شوند نيازمند است. پزشكى از راه دور اثر جمعى (مثبت و منفى) با خود دارد.
در مجموع جهانى شدن امتيازاتى دارد همچون معايب آن براى بهداشت جامعه. اختلافات طبقاتى در جامعه كشور اثرات مثبت يا منفى بهداشت را از جهانى شدن تبيين مى كند.
* استاديار دپارتمان بهداشت دانشكده پزشكى دانشگاه آنكارا
منبع:
Saudi Medical Journal
VOI:26NO:Februay 2005

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانپنجشنبه ۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۲ مارس ۲۰۱۸

محیط زیست

+ آینده خشک‌تر و گرم‌تر برای ایران 

+ جهان در مواجه با بحران کم آبی. گاردین برگردان ملیحه درگاهی

+ جهان در مواجه با بحران کم آبی گاردین برگردان ملیحه درگاهی

+ آیا خاورمیانه تا ۵۰سال دیگر جای زندگی نیست؟ 

+ آلودگی هوا بحرانی چند جانبه فاطمه سیارپور

+ سرکار خانم معصومه ابتکار- ریاست محترم سازمان محیط زیست با تقدیم درود کوروش برارپور

+ طلوع عصر نوین زمین در پرتو انرژی های پاک محسن مرادی

+ مناظره زنده مدیرعامل بنیاد با مسئولان دو سازمان محیط زیست و جنگل ها - سوم اردیبهشت 1394 بنیاد توسعه پایدار ایران

+ در آینده حتی آب فاضلاب تصفیه شده گیرمان نمی‌آید پرویز کردوانی

+ سازگاری؛ تنها راه مقابله با بحران آب‌و‌هوا مترجم: فرناز حیدری

+ گردنکشی مقابل قانون یا به رخ‌کشیدن قدرت  نگار حسینی

+ زیانبارتر از آنچه می‌پنداریم  برنت سیلبای

+ گوزن زرد از اشک تا تهران  فرشاد اسکندری

+ دانش احیای دریاچه ارومیه را به تنهایی در کشور نداریم  عیسی کلانتری

+ رییس مرکز تحقیقات سرطان: با قاطعیت می‌گوییم آلودگی هوا عامل بروز سرطان است  

+ آلودگی هوا و ترافیک: اقتصاد یا مهندسی؟  دکتر تیمور رحمانی

+ گزارش میدانی «شرق» از آلودگی هوای اهواز  

+ سيگار كشيدن چگونه به محيط زيست آسيب مي‌رساند؟  

+ مرگ سالانه ۲هزارو۷00تهرانی در اثر آلودگی هوا  

+ رنج تهران از آلودگي بي‌پايان است 

+ آلودگي، گلوي تهراني‌ها را مي‌فشارد  

+ ده‌ها هكتار از جنگل‌هاي ارس «گلول و سراني» ويران شد 

+ آیا گیاهان ژن‌های بد را وتو می‌کنند؟  

+ میمون در فضا و مردم در گورستان فرزانه روستایی

+ اتم را شکافتیم، فضا را تسخیر کردیم، اما هوای شهرمان...  نیلفروشان، هادی

+ ژئوپارک ها، تضمین آینده زمین 

+ دی اکسیدکربن بیشتر، ابر کمتر  

+ نگاهمان را نسبت به زلزله تغییر دهیم دکتر کامبد امینی حسینی

+ ژئوپارک ها، تضمین آینده زمین  

+ محیط زیست و بلایای طبیعی  

+ بحران زیست محیطی؛ تهدیدکننده توسعه پایدار کره زمین  سمیه کریمی

+ واكنش يون‌ها با مواد آلي درون بركه در زمان زلزله باعث برانگيختن وزغ‌ها مي‌شود 

+ ميكروب‌ها به صورت طبيعي يا جهش‌يافته، براي از بين بردن آلودگي‌ها به كار مي‌روند 

+ پیامدهای ازدیاد جمعیت مترجم: هدی رودی

+ مرگ خاموش زمین  

+ مشارکت جهانی در پاکسازی کره زمین  حمیده سادات هاشمی

+ جامعه شناسی محیط زیست: ردپای اکولوژیکی  صبا ایرانی

+ حیات وحش الگویی مطمئن برای حل مشکلات فناوری  مترجم: مهریار میرنیا

+ اثرات نانو فن آوری در محیط زیست  

+ گلدان هایی که جان شما را نجات می دهند! مجله زندگی ایده آل

+ محيط زيست، اولين قرباني آغاز جنگ حميده سادات هاشمي

+ پكن، تفكيك زباله از مبدا 

+ متان مقصر اصلي انقراض دسته جمعي جانوران دوران كهن مترجم: آتنا حسن آبادي

+ پروفسور پرويز كردواني، پدر علم كوير شناسي ايران با اعلام مرگ قطعي درياچه اروميه در گفت وگو با «شرق»: توريست ها بيايند و مرگ درياچه را ببينند صدرا محقق

+ فاجعه درياچه اروميه آغاز شد - سدهايي كه غزل خداحافظي را خواندند نرگس رسولي

+ آزمونی برای آینده نگری ما دکتر مهدی زارع

+ سايه هاي خشم طبيعت يوسف حسينعلي زاده

+ حفظ اراضي ملي اراده مي خواهد مريم خباز

+ بحراني محيط زيستي محمد درويش

+ حق ما بر سلامت درياچه اروميه يوسف مولايي

+ تاثیر ورزش بر حافظه  

+ خانه های دوستدار محیط زیست از رویا تا واقعیت  مریم چهاربالش

+ محیط زیست فقط مال تو نیست  

+ جوانه‌های امید در روز زمین  مریم چهاربالش

+ در اخبار بود که : « یکصد و ده اصله از درختان چند صد سالهء باغ فین کاشان خشگ شدند!»  م.سحر

+ آب، چالش قرن ۲۱ 

+ فناوری چهار میلیارد ساله ترجمه؛ مهتاب خسروشاهی

+ سرانجام نوبت به درخت ها هم رسید  م.سحر

+ قطع درختان کهنسال گیلان به بهانه‌ی مبارزه با خرافات! محمد درویش

+ از قهرماني در جام جهاني تا كوچه‌هاي آكرا   ترجمه علي كهن‌نسب:

+ بیش از ۱۶۰ هزار هکتار از دریاچه ارومیه خشک شد  مژگان جمشیدی

+ گروه حافظان محیط زیست در صنعت کامپیوتر(Climate savers Smart Computing) آواژنگ

+ دمای زمین در ابتدای تشکیل حیات 

+ ثبت ملی دماوند؛ راهی به سوی جهانی شدن هانا کاویانی

+ اطلاعات زائد، زباله‌هاي زندگي نو! محمد درويش

+ كانون نهال آينده انديشي بردیا دوستی

+ مهندسى آب به كمك محيط زيست مى آيد عليرضا قدردوست نخچى

+ به مناسبت فرارسيدن بيستمين سالگردكنوانسيون مونترال محسن جندقى

+ درختان ایستاده می میرند ... روایت یک آزاد راه خبرساز توماج طاهباز

+ علم در خدمت محيط زيست عليرضا قدردوست نخچى

+ خطرات گرم شدن زمين وحيد ارجمند

+ ايران ۲۰۲۵ بحران كم آبى حميده احمديان

+ جراحي، بدون تيغ و خونريزي دکتر مهشيد چايچي

+ توجه به محيط زيست و بنيادگرايي؛ دو روش از انديشة ديني در قرن 21  كارل فلوگر

+ قطع غيرقانونى يك ميليون درخت محسن جندقى

+ چگونه گرمایش جهانی ممكن است به عصر یخبندان بعدی منتهی شود* تام هارتمن

+ نيروگاه هاى برقابى مولد گاز هاى گلخانه اى آينده گرمايش جهانى ترجمه: عبدالله مصطفايى

+ ايران و ۱۰ سال فرصت باقيمانده ما وهزاره سوم ليلا سعادتى

+ دشوارى هاى هواشناسى مهندس افسانه تقى پور

+ ۳ تن مونواكسيدكربن در تهران سليمان فرهاديان

+ تكنولوژى زباله سوز يا تكنولوژى هاى سازگار با محيط زيست؟ دكتر رسول همكار، دبير انجمن ويروس شناسى ايران

+ بهداشت، جهانى شدن و كشور هاى در حال توسعه دكتر نسرين چلنگر قولو -- ترجمه: دكتر عبدالحميد حسين نيا -- شرق

+ گرم تر از هميشه NewScientist.com

+ محيط زيست بحران در راه است ScienceDaily.com

+ داده های ال نينيو به کمک کشاورزان آفريقايی می آيد ريچارد بلک -- خبرنگار امور محيط زيست بی بی سی

+ اروپاى بدون دخانيات محمود فاضلى

+ با استفاده از باكترى هاى نوتركيب جلوگيرى از آلودگى محيط زيست غزاله بزرگ منش فرد

+ گزارش آژانس بين المللي انرژي از وضعيت ۳۰ سال آينده همراهي انرژي و تكنولوژي  cc

+ برنامه کاهش جمعيت 'با کمبود بودجه روبروست' بی بی سی

+ روغن آفتاب گردان نويدبخش آينده سوختی بهتر بی بی سی

+ اقتصاد سبز تكنولوژى فريبا پايروند ثابت- آزاده سيدين

+ درختاني براي آينده جان ايوانكو - ترجمه زينب همتي

+ تلاش وسيع براي نجات درياچه هاي آب شيرين نيوزيلند ترجمه: سعيد علوي نائيني

+ در پي حذف گازهاي گلخانه اي از فهرست گازهاي آلاينده از آمريكا صورت گرفت گزارش.....................

+ درختان تغيير ژن يافته تهديدي عليه جنگل ها سكينه مهتدي- كارشناس محيط زيست

+ چالش هاي محيط زيستي قرن حاضر افسانه بهرامي

+ جامعه زيستمندان جهان با محرك هاي اقتصادي قابل سنجش نيستند ترجمه: عبدالحسين وهاب زاده

+ پساب هاي صنعتي عامل آلودگي رودخانه هاي چين ترجمه: سعيد علوي نائيني

+ پارادايم هاي مديريت برتر در هزاره سوم دكتر محرم آقازاده

+ با پذيرش مفاد كامل پيمان كيوتو ترجمه: سعيد علوي نائينيinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995