Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


اصل مفاهیـم پـدیــداری (پیــدایشــی) در یک نظـام اجتمـاعــی

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Facebook Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[08 Apr 2016]   [ جمشيد قراجه داغى]

مـن میتوانـم عاشــق باشـم، امّـا هیچکـدام از اجـزای بدن من نمیتـوانند عاشـق باشند. اگر شما مرا ازهـم بگسـلانیـد، پـدیـدۀ عشـق گُـم میشـود. بعـلاوه عشــق خـود را به هیـچیک از پنـج حـسّ آدمـی تسلیـم نمیکنـد. رنگ، صـدا یا عطـر و بُـو هـم نـدارد. نمیتـوان آنـرا لمـس کـرد یا چشیـد. پـس عشــق را چگونـه انـدازه میگیریـم؟ البتـه با آثـار آن.

کسـی ممکنسـت بگویـد، "اگـر تـو عاشـق منـی، چـرا به مـن زنـگ نمی زنـی؟"

یک چیـز در اینجا درسـت از آب در نمی آیـد. پـدیـدۀ عشــق در شــرحِ کلاسیـک پـدیـده نمی گنجـد. بعـلاوه پـدیـده عشـق در این تمایـز تنها نیـست. پـدیـده هـای مشـابـه، مثـل موّفقیـت، شکسـت و خوشبختـی همـان ویژگـی را دارنـد. لــذا آنهـا را در اینجـا "پـدیـده هـای پیـدایشــی" مینـامیـم و در طبقـۀ خودشـان قـرار میدهیـم: پـدیـده هـای نـوع دوّم که از انـواع کلاسیـک تـر آنچـه که پـدیـده هـای نـوع اوّل مینـامیـم کامـلا" متمایـزنـد

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 80


بنیاد آینده‌نگری ایرانجمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۰ آوریل ۲۰۱۸

جمشيد قراجه داغى

+ نظم پنهان اسلامى كردن علوم انسانى در ايران  جمشيد قراجه داغى

+ شـکـوفـائـی و تـوسـعـۀِ سیـستـم هـایِ اجتـماعـی- فرهنـگـی  جمشيد قراجه داغى

+ نامه اى بيك دوست قديمى.  جمشيد قراجه داغى

+ انتخاب چیست؟ مـؤلفــه های آن کدامنــد وسیستـم های هدفمنـد مانند جامعه، سازمان و انسان برچه اساسی انتخـاب میکننـد؟  جمشيد قراجه داغى

+ گفتگو با جمشيد قراجه داغي  جمشيد قراجه داغى

+ اصل مفاهیـم پـدیــداری (پیــدایشــی) در یک نظـام اجتمـاعــی  جمشيد قراجه داغى

+ پیرو نامه ای بیک دوست و ٣٧ ‏سال فریبکاری و نابخردی   جمشيد قراجه داغى

+ طرفيــن اصــلى دعـــوا   جمشيد قراجه داغىinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995