Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


آینده نگري استراتژیک

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[21 Oct 2016]   [ مائده صداقت]

مائده صداقت، دانشجوي دکتري مدیریت منابع انسانی


 پژوه مفهوم، فرایند و دیدگاه


با درنظرداشتن آینده نگري به عنوان یک ویژگی انسان، آلفرد نورث وایتهد آن را به عنوان "توانایی دیدن از میان سردرگمی آشکار، شناسایی تحولات قبل از تبدیل شدن آنها به روند، دیدن الگوها قبل از ظهور آنها، و درك ویژگی هاي مربوط به جریان هاي اجتماعی که به احتمال زیاد جهت حوادث آینده را شکل می دهند" تعریف کرده است. آینده نگري استراتژیک اغلب به عنوان یک کارکرد و شایستگی مدیریتی بیان شده است که سازمان را قادر می سازد تا فراتر از مرزهاي ایجاد شده نفوذ کند و از فرصت هایی که توسط دیگران نادیده گرفته می شود بهره گیرد. روربک و شوارتس ( 2013 ) آینده نگري استراتژیک را به عنوان توانایی اجراي اقدامات مهم ترسیم کرده اند که منعکس کننده تصمیم گیري هاي مهم؛ تشخیص، درك و تفسیر سیگنال هاي ضعیف و استنباط جریانات اقداماتی است. آینده نگري استراتژیک سازمان را در یک حالت آمادگی قرار می دهد، چشم اندازش را براي بررسی روندهاي اجتماعی و فناوري در حال ظهور به شیوه اي توسعه می دهد که منجر به نوآوري هاي پاسخگو به محیط کسب و کار به سرعت در حال تغییر می گردد. پس سازمان ها چگونه می توانند آینده نگري استراتژیک را ترویج دهند؟ در یک چارچوب سازماندهی مداخله اي و عقلانیت علمی، روش هاي گوناگون مانند تفکر سناریو، بازي جنگ کسب و کار (شوارتز، 2009 ) و اقدامات برنامه ریزي سناریو توسعه یافته اند (توسط دانشمندان و دست اندرکاران آینده نگري ترویج داده شده اند) تا به سازمان در افزایش سودمندي آینده نگري کمک کنند. با پشتیبانی مجموعه اي از روش ها و فرآیندهاي تعاملی، هر کدام شامل اقدامات گسسته متوالی و مراحل تجویزي، اقدامات آینده نگري آیین سالانه اي را در بسیاري از سازمان ها نمایش می دهد. با این حال، ماهیت اپیزودیک و خطی خود آنها موجب می گردد تا آنها در ظاهر شناختی و فوق العاده منطقی به نظر برسند. علاوه بر این، سطح مشارکت کارکنان در این اقدامات نامشخص است بنابراین مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان غالبا به عنوان قهرمانان برجسته و رویایی، منبع آینده نگري سازمانی هستند .براي بررسی عوارض ناشی از نسبت دادن آینده نگري سازمانی صرفا به مدیران، آینده نگري استراتژیک در قالب استراتژي اغلب به عنوان یک قابلیت توزیع شده اي مفهوم سازي می شود که سازمان را به تولید دانش معنی دار، آینده گرا قادر می سازد. این تغییر در نامیدن و نظریه پردازي آینده نگري استراتژیک، مدیران میانی و گاهی اوقات، کارکنان عادي را به عنوان افرادي که اقدامات و اعمال شان ممکن است سودمندي آینده نگري سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد در اولویت قرار می دهد. پیشرفت هاي اخیر در ادبیات آینده نگري با توجه به نظریه پردازي آینده نگري استراتژیک به عنوان یک اقدام اجتماعی، حاکی از ارتباط میان سازماندهی روزانه فعالیت و تعاملات خرد فعالان سازمانی جهت درك آینده نگري استراتژیک است . با تاکید بر اقدام به عنوان نقطه پدیدار شدن آینده نگري استراتژیک، این جریان از مطالعات، هستی شناختی آینده نگري را مفهومی انعطاف پذیر دانسته که به طور دائمی در حال به رسمیت شناخته شدن است که موقتی بودن ذاتی سازماندهی، اغلب گذشته حال، و آینده را به عنوان استمراري غیرقابل تفکیک می داند .در این راستا، آنها در تلاشند تا نوظهوري، بداهه بودن و پتانسیل براي تغییر ناشی از اقدامات جمعی براي آینده نگري را ترویج دهند. در حالی که چشم انداز اقدام ایده هاي قانع کننده و مفید ارائه می دهد، اما این امر با چالش روش شناسی، نقشه برداري و تفسیر ساختار غایت شناختی بالقوه اقدامات گذشته هنجاري و آینده نگري حال حاضر مواجه است .جدول 1 خلاصه اي از حوزه هاي اصلی تفاوت بین این دو رویکرد به منظور ترویج آینده نگري استراتژیک ارائه می دهد. جهت پیشبرد پژوهش هاي آینده نگري، به خصوص رویکرد اقدام که در یک مرحله پیش از پارادایمی باقی مانده است، رویکرد رابطه اي بر تاثیر روابط مسلم و سازماندهی توافقات در ترویج آینده نگري استراتژیک تاکید دارد .بنابراین، ظهور آینده نگري استراتژیک نه تنها بر سازماندهی اقدامات، بلکه بر اقدامات رابطه اي ناشی از روابط متقابل و تعامل اعضاي سازمان در اقدامات مشخص شده شان متکی است .تجارب به دست آمده از طریق تعاملات و انعطافات می تواند حاکی از پاسخگویی منطقی آینده نگري استراتژیک در سازمان باشد .در ادامه، به رویکرد رابطه اي در آینده نگري استراتژیک و منطق نهفته در آن پرداخته می شود. 

رویکرد رابطه اي به آینده نگري استراتژیک

این مفهوم که تمامی کنش هاي اجتماعی در زمینه هاي رابطه اي رخ می دهد به ظهور رابطه گرایی به عنوان یک دیدگاه متا نظري در نظریه پردازي روابط ناهمگون در سازمان منجر شده است که بر نفوذ شان در مورد چگونگی سازماندهی کار تمرکز دارد. « چرخش » ، با توسعه مفهومی آن که ریشه در روانشناسی فرهنگی دارد معاصر به سمت رابطه گرایی مبتنی بر نظریه میدانی است و با تجزیه و تحلیل دیالکتیکی اندیشه و عمل ارتباط دارد .این امر پیکربندي ناهمگن روابط و شیوه هاي بررسی ارتباطات بین ساختارهاي اجتماعی و روابط مرتبط سازمانی در حال حاضر را به عنوان یک چارچوب روش شناسی برتر می داند که بر روابط و فعالیتی که توسط آن افراد و نهادهاي سازمانی به عنوان مظاهر جنبش پنهان، و یا زمینه ارتباطات درك می شوند که همچنین مجزا از مجموع جمعی از اجزا است. با استخراج معنا از روابط و تعاملات، رابطه گرایی می تواند درك ما از نظریه و شیوه آینده نگري استراتژیک را با ارائه یک روش باز - پویا براي ظهور آینده نگري استراتژیک غنی سازد. به تبعیت از دوژوونل( 1967 ) و شوارتز ( 2007 )، که آینده نگري را به عنوان یک نتیجه رفتاري قالب بندي کردند، آینده نگري استراتژیک به عنوان یک محصولی از فعالیت هاي انسانی سازمان، متشکل از سازماندهی، گوناگونی فضایی اقدامات مفهوم سازي شده است که به زندگی اجتماعی نفوذ کرده است. آینده نگري استراتژیک می تواند به عنوان یک عمل اجتماعی در نظر گرفته شودکه ظهورش در جریانی ثابت است، در کار روزانه یک گروه از فعالین با صلاحیت به عنوان تحقق یک فرایند مداوم مناسب نقش دارد. این دیدگاه، تعبیه انفرداي در یک مجموعه از اقدامات را به رسمیت می شناسد، که بینشی مهم در روابط و تعاملات درونش ارائه می دهد و بیان می دارد که چگونه این امر اقدامات آینده نگري را توانمند و یا محدود می سازد. آینده نگري استراتژیک به عنوان پیکر بندي مجدد و خلاقانه پتانسیل هاي گذشته و حال به درون منابع و نتایج مولد در آینده تعریف می گردد که با بهره گیري از تعدد سازماندهی روابط و تعاملات در عمل ممکن می شود. در نظریه پردازي آینده نگري استراتژیک، ضروري است که مجددا سمت و سوي توجهات از فرد یا مجموعه اي از افراد به روابط و تعاملات اجتماعی آنها که با هم زندگی اجتماعی خود را تعریف می کنند، تغییر یابد. از این رو، در مبحث پیدایش آینده نگري استراتژیک، تأکید بر روي" تناسب اقدامات مبتنی بر الگو است که از چنین تعاملاتی در حال پدیدار شدن است به جاي آنکه از خرده فعالیت هاي نمایندگان انفرادي نشات گیرد. در حقیقت سامرز ( 1998 ) آن را "فرآیندهاي رابطه اي بین و میان نهادها " می نامد.

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 172


بنیاد آینده‌نگری ایراندوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۳ آوریل ۲۰۱۸

انسان گلوبال

+ جامعه اطلاعاتی و جنسیت سها صراف

+ فرهنگ جهانی چیست؟ 

+ نظم نوین جهانی 

+ «انسان سالاری»، محور جامعه اطلاعاتی. 

+ از خانه‌های زیر آب تا تور گردشگری به مریخ! 

+ پیش‌بینی جزئیات زندگی انسان در دو قرن آینده. 

+ مهارت های زندگی در قرن بیست و یکم  آسیه مک دار

+ «گردشگری»صنعتی میلیارد دلاری و استوار بر پایه ی آینده نگری پیشینیانِ فرهیخته ی ما رضا بردستانی

+ سیستم های پیچیده و تفکر سیستمی (3) – بخش پایانی دکتر همایون مهمنش

+ زندگی ما و زندگی آنها  علی دادپی

+ سیستم های پیچیده و تفکر سیستمی (2) دکتر همایون مهمنش

+ سیستم های پیچیده و تفکر سیستمی (1) دکتر همایون مهمنش

+ پیش‌بینی آینده غیرممکن شده است فرانسیس فوکویاما

+ آیندگان ما را به‌سبب کدام خطای اخلاقی ملامت خواهند کرد؟ 

+ مقدمه‌ای برای همه آینده نگری‌ها/ ضروری‌ترین علمی که در کشور ما به آن بی‌اعتنایی می‌شود رضا داوری اردکانی

+ قدرت آینده مهدی صنعت‌جو

+ از عصر اطلاعات تا عصر مولكول. مترجم : فيروزه امين

+ تفاوت‌های حیرت‌انگیز فرزندان 

+ عجیب‌ترین قوانین ترافیکی دنیا> از جریمه خودروهای کثیف تا منع راندن خودروی مشکی در روزهای خاص 

+ فناوری‌های مورد استفاده در جنگ‌های آینده چه خواهند بود؟ 

+ موج فراصنعتی چه کسانی را خواهد برد هرمز پوررستمی

+ مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ  

+ ضرورت آینده پژوهی و نگاه به آینده به عنوان نقش برجسته روابط عمومی نوین 

+ تکنولوژی علیه تبعیض اندرو فینبرگ

+ آیا فکرعبور جایگزین رمز عبور می شود​​​​​​​ سید محمد باقر نوربخش

+ جامعه اطلاعاتی, دگرگونی تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و تحول در روابط انسانی۲ 

+ جامعه اطلاعاتی, دگرگونی تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و تحول در روابط انسانی 

+ نمایش زندگی اجتماعی در جامعه اطلاعاتی  مانا سرایی

+ سخنرانی بیل گیتس درباره بیماری‌های فراگیر، بهداشت جهانی و حملات بیولوژیکی حمیدرضا تائبی

+ آینده نگری استر اتژی فناوری اطلاعات دکتر امین گلستانی

+ روندهای علم و فناوری در سال 2017 حمدرضا میرزایی

+ دو گروه از جوانان در برابر « قانون کار » ونسا پینتو برگردان سعید جوادزاده امینی

+ اندیشیدن به آینده نظریه اجتماعی: آری به جامعه‌شناسی محمدرضا مهدیزاده

+ نقش جامعه اطلاعاتی در تحولات فرهنگی 

+ تحلیل اقتصادی آزادی دکتر محسن رنانی

+ آیا در کارها حضور بشر لازم است؟ 

+ آینده‎پذیری: چالش اساسی آینده‎پژوهی در جهان در حال توسعه. 

+ اثرات اقتصادی جامعه اطلاعاتی در جهان 

+ چگونه انسان‌ها از صد درصد توانایی مغز خود استفاده می‌کنند حمیدرضا تائبی

+ آیا اینترنت اشیا ما را به ابر انسان تبدیل خواهد کرد؟ حمیدرضا تائبی

+ آیا سیاست می تواند از قرن 21 جان سالم به در ببرد؟. کنت میناگ

+ آینده، اکنون است ـ بخش اول آرش بصیرت

+ آینده، اکنون است ـ بخش دوم آرش بصیرت

+ سیاست‌گذاران همه کشورها خواهد بود. 

+ جهانی شدن و آموزش و پرورش 

+ دهکده ی جهانی علی خسروجردی

+ تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان، جامعه و فرد. 

+ آینده نگري استراتژیک مائده صداقت

+ پرسه زنی در خیابان های مجازی. داوود پنهانی

+ جهان را در 15 سال آینده چگونه می‌بینیم؟  علی نصری

+ خانواده‌های فراملی  لورتا بالداسار ، مجلیا کیلکی، لورا مرلا و رائلن وایلدینگ

+ چالش‌های دموکراسی در عصر جهانی شدن حیدرعلی مسعودی و سمانه خان‌بیگی

+ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و آﻳﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در اﻳﺮان 

+ آینده‌ی حکومت‌داری در عصر اطلاعات جان پری بارلو

+ کار آفرینی در عصر اطلاعات وارتباطات 

+ مبحث زمان و مکان در اندیشه ی گیدنز محمد حسن شربتیان

+ استفاده از انواع تکنیک‌های توسعه خلاقیت گروهی 

+ انسان فردا : در جست وجوي ناكجاآباد وحيد شامخي

+ شخصیت فرد، سرنوشت او را رقم می‌زند محمود سریع القلم

+ دولت و نسخه جهانی شدن فرنود حسني

+ جهانی شدن و آموزش و پرورش:.حرکت به سوی شبکه های نوین ارتباطی سعید مذبوحی - مصطفی زارعی

+ فضاي سایبر به معناي فضاي گسترده ارتباطی 

+ پویایی فرهنگی جهانی شدن، اسطوره‌های فرهنگی جهانی شدن رامین مسعودی

+ جهاني شدن و مديريت راهبردي منابع انساني. 

+ مطالعات و روشهاي آینده شناسی مهرداد تقوي گیلانی ؛ دکتر محمد باقر غفرانی

+ آینده روزنامه نگاری علمی در عصر دیجیتال شارون دان وودی 2 مترجم: بهاره صفوی

+ نقش نظريه شهر خلاق1 در پويش اقتصاد فرهنگي و زندگی شهری حجت الله حاجی حسینی 2 حسن اشتری 3 حافظ مهدنژاد

+ تاثیر جامعه اطلاعاتی بر انسجام اجتماعی. 

+ فراهوش و جهان غيرقابل پيش‌بيني مرادزاده

+ انقلاب در نقشهای اجتماعی الوین تاقلر

+ مزیت‌های جهانی شدن رسانه‌ها 

+ نظريه دگرگوني جهاني (بررسي نظريه ديويد هلد، آنتوني مك گرو و ديگران): 

+ موافقان و مخالفان جهانی شدن 

+ جهانی شدن و نگرانی‌های ناشی از فقر و نابرابری مبحثی است که بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه محافل قرار گرفته است. مترجم: مریم صدیق زنده

+ جهانی شدن فرهنگ 

+ عصر مدیران- 

+ رقابت جهانی در قرن ۲۱ مصطفی مؤمنی

+ آینده نگاری علم و فناوری (تجربه کشور چک) سیدعلی اکبر عظیمی

+ جهان در سال ۲۰۵۰ میلادی 

+ اندیشه‌های ما صرف گذشته و حال شده و به آینده توجهی نکرده‌ایم 

+ یکپارچگی جهانی یک واقعیت است! 

+ علوم انسانی چه نقشی در آینده خواهد داشت؟ 

+ آرامگاه سیاسی تافلر

+ اندیشه‌های پیتر سنگه 

+ این فضای جدید تعادل انسانی را برهم زده است. 

+ گلوبالیسم یا جهانی شدن.  فیاض نجیمی بهرمان

+ جهان در سال 2050 چه شکلی خواهد بود 

+ بنيان هاي آينده پژوهي مدرن چيستي و چرايي مطالعات آينده 

+ شهرهایی برای فردا دکتر حسین محمدپور زرندی

+ سه نسل شبکه اجتماعی، حضور همزمان در کشورهای غیرپیشرفته: مورد ایران دکتر مهدی محسنیان راد

+ فضائل اخلاقی و مدیر قرن بیست و یکم 

+ تحقق هدف آینده پژوهی با استفاده از تفکر سیستمی آریو

+ مسئله رهبری سیاسی پل کندی

+ جامعه اطلاعاتی و توسعه. دکتر سید وحید عقیلی /علی یعقوبی

+ فروپاشی اتحادیه ها و دولت هاي ملی دکتر بهرام نوازنی

+ جایگاه ایران در جامعه اطلاعاتی جهانی 

+ رابطه میان پیشرفت فناوری اطلاعات و تکمیل جهانی شدن ذبیح الله تجری غریب آبادی

+ روستائیان چین، در دوراهی بین برداشت محصول و اینترنت مارتن بولار برگردان شهباز نخعی

+ نیاز اقتصاد ایران به جهانی‌شدن در گفتاری از محمود سریع‌القلم : حسرت توسعه  دکتر محمود سریع‌القلم

+ تصور جهان در ۱۵۰ سال آینده info@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995