Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


چشم انداز به عنوان روش آینده پژوهی

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[30 Aug 2016]   [ ]

چشـــم انداز هنر دیدن نادیدنی هاست. چشــــم انداز عبارت است از آینده اي واقعگرایانه، محقق الوقوع و جذاب براي سازمان شما. “چشـــــم انداز که در یک مفهوم کاملاً عینی، یک تخیل است، در عین حال، نوع خاصـی از تخیل اسـت که برمبناي اطلاعات و دانش بنا نهاده می شود. چشــــــم انداز، بیان صریح شما از سرنوشتی است که سازمان تان باید به آن سمت حرکت کند، آینده اي اسـت که براي سازمان شما موفقیت آمیزتر و مطلوبتر از وضع فعلی آن است. چشـــم انداز نمادي جذاب از تمام مسائلی است که براي سازمان امکانپذیر هستند . سرنوشتی درخشان، و راهی مشخص است که هیچ سازمان دیگري، حتی سازمانی که دقیقاً در همان کار فعالیت دارد، نمیتواند داراي همان چشــم انداز باشد. چشــم انداز فقط ایده اي یا تصـوري از آیندهاي مطلوبتر براي سازمان است. البته چشـم انداز صـحیح، ایده اي اسـت که آنچنان تولید انرژي می کند که در واقع با به کارگیري مهارتها، اســتعدادها و منابع لازم براي محقق کردن آن، حرکت به ســوي آیندة مطلوب را به طور جهشی آغاز می کند. چشم انداز علامت شروع و پاسخ به سئوال همه کسـانی است که می خواهند تا بفهمند سازمان چیسـت؟ و مقصـدش کدام است؟ چشــم انداز سازمان زیربنایی ترین بیانیه ارزشها، آرمانها و اهداف سازمان است. چشم انداز میل باطنی اعضـاء سازمان است که در مغز و قلب آنان جا گرفته است. چشـــم انداز باید درك روشنی از اینکه سازمان امروز به کجا می رود و نیز نقشـه جاده حرکت به سوي آینده را، ارائه دهد. البته چشـم انداز صحیح ایده اي اســـــــــت که آنچنان تولید انرژي می کند که در واقع با به کارگیري مهارتها، استعدادها و منابع لازم براي محقق کردن آن، حرکت به سوي آیندة مطلوب را به طور جهشـی آغاز می کند. طی تحقیق میدانی که در میان 1500 تن از رهبران ارشد بیسـت کشـور مختلف از جمله ژاپن، آمریکا، اروپاي غربی و آمریکاي لاتین انجام شـد. از آنان خواسـته شـده بود تا مهمترین ویژگیها و مهارتهاي مورد نیاز و مطلوب مدیران ارشد در اوائل دهه 1990 و در اوئل دهه 2000 را بیان کنند آنان بهترین و فراوانترین مطلوب هر دو دهه را: ” استنباط عمیقی از چشم انداز آینده سازمان“ و ”توانایی تدوین استراتژي براي تحقق چشم انداز“ ذکر کردند. سازمان بدون داشتن چشـــم انداز مناسب، نمی داند کدام استراتژي را میخواهد تدوین کند؟ بنابراین هر سازمان قبل از آنکه بخواهد استراتژي هاي آینده خود را تدوین کند باید چشـم انداز روشنی داشته باشد. نقش حیاتی سازمان در زندگی افراد ایجاب می کند که اعضا بدانند که: باورهاي مشـــخص و اساسی که سازمان برپایه آنها استوار است. یعنی ارزشهاي سازمان چیستند؟ امروز سازمان چه کاره است و آرمانهایش براي افراد چیسـت؟ یعنی چه ” آرمانهایی ”دارد؟ سازمان نســبت به چه چیزي متعهد است و به کجا میرود: یعنی ” اهداف سازمان“ چیست؟ چشم اندازسازي در چارچوب آینده نگري قابل فهم و درك می باشد. چشـم انداز را تصـویر ذهنی تعریف می کنند که به صورت کلی منظري از آن در افق دور قابل رؤیت است. گروهی دیگر چشـم انداز را تصـویري عینی در نظر می گیرند و آن را قابل تجسـم و کمیت پذیر می دانند. مفهوم در نظر گرفته شده براي چشـم انداز سازمانی عبارت از تصـویري مطلوب و قابل دستیابی از آرمانها و نیازهاي سازمان در آینده است . این تعریف ترکیبی اسـت از مفاهیم ذهنی ( رؤیاها) و منابع عینی ( نیازها و قابلیت هاي اصلی سازمان) که در یک ساختار جامع و زمان دار، تعریف و طراحی می گردد( M٢٠٠٦. S, Millet(. در تدوین چشم انداز سازمانی دو رویکرد اصلی وجود دارد که عبارتند از: - پیش بینی:روشـی اسـت که در آن وضـعیت موجود به دقت بررسـی شـده و براساس امکانات، قابلیتها و فرصت هاي موجود، تصـــــویري از آینده ترسیم می گردد. - آینده نگري: آینده نگري فرآیندي است که در آن ابتدا تصـــــویري از وضع مطلوب و آرمانی درنظر گرفته می شــــــود و توانائی ها و قابلیت هاي لازم براي رسیدن به آن ایجاد می شود. انتخاب یکی از دو روش و یا ترکیبی از دو روش براي تدوین چشــم انداز بســتگی به نوع ساختار سازمان دارد. سازمان هائی که تقریباً مسـتقل هســتند و اختیار هرگونه تغییر در منابع و اعتبارات را دارند می توانند از رویکرد آینده نگري استفاده نمایند، لیکن سازمان هایی که بصــــــورت متمرکز هدایت می شوند و اغلب منابع و امکانات آنان از خارج از سیســتم تأمین می شود بایستی به روش پیش بینی براي آینده سازمان تصـویرسازي نمایند(علی احمدي 1382 (تعریف و تعیین دورنماي آینده نشـان می دهد که نقش چشــم انداز طی فرآیندي اجرایی می تواند بر تمامی تصـمیمات، برنامه ریزي ها و فعالیت ها نقش مؤثري ایفا نماید. امروزه ملت ها و ســـازمان هاي فعال در زمینه توســــعه ملی، موفقیت بیشـتر خویش را مدیون چشــم انداز ملی و سازمانی می دانند، بطوریکه هرگونه نقد و ارزیابی عملکرد و تشــــــــویق و تنبیه افراد در سطوح بالا و پایی ن نمی تواند بدون ارزیابی تحقق اهداف چشــم انداز صورت پذیرد و در تداوم اهداف یک ملت و سازمان همیشـه مورد توجه قرار می گیرد. مزایا و منافع تدوین چشـم انداز براي یک سازمان را به ترتیب ذیل می توان بر شمرد: - ایجاد درکی ضمنی و کلی از اینکه موفقیت براي شـرکت به چه مفهومی اسـت و چگونه قابل دستیابی است. - روشن ساختن جهت و مقصود حرکت شرکت - ایجاد اتفاق نظر بر آینده مطلوب شرکت و آینده اي که شرکت و اعضــــــایش خواهان دستیابی به آن هستند. لازم به ذکر است وجود چشـــم انداز سازمانی در بخش دولتی نســـبت به بخش خصوصی از اهمیت بیشتري برخوردار می باشد چرا که دربخش هاي دولتی امکان دریافت بازخورد عینی وجود ندارد در حالی که در بخش خصـوصی بواسطه میزان سود و زیان اکتســــــــابی می توان میزان موفقیت سازمان را اندازه گیري نمود .(٢٠٠٥ Silverman and Kilpatrick (بر این اساس چشــم انداز سازمانی باید خصوصیات زیر را داشته باشد ( نجاتی، 1379( - بلندپروازانه بوده و آینده هاي دور را ترسیم کند. - واضح و قابل فهم باشد. - ایجاد هیجان، انگیزه و تحرك نماید و برانگیزاننده مشارکت همگانی باشد. - کلی نگر، طوري که سازگار با تغییر شرایط باشد. - واقع نگر، قابل دسترسی و اجرا باشد. - جامع، تحول گرا، آیند ه نگر و پویا باشد.

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 365


بنیاد آینده‌نگری ایرانپنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹ آوریل ۲۰۱۸

دانش نو

+ چپ و راست مرده‌اند، زمین را می‌خواهی یا آسمان را؟ 

+ مهم‌ترین فنآوری‌ها در سال ۲۰۱۸ 

+ هوش مصنوعی می تواند طی بیست سال آینده تهدیدی برای ۴۷ درصد از مشاغل باشد 

+ در حسرت توسعه رضا داوری اردکانی

+ آزادی علمی مقصود فراستخواه

+ سازماندهي گروههاي مشارکتي در سازمانهاي يادگيرنده 

+ مديريت دانش، نياز سازمان هاي امروز 

+ مديريت استرس مجيد يوسفي

+ رقابت بزرگان بر سر تراشه‌های هوش مصنوعی و خیزش آرام تکینگی به‌سمت ما! حمیدرضا تائبی

+ تغییر اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحولات مدیریت شود. 

+ ⁠دانشگاه اصفهان برگزار می کند: ⁠دانشگاه اصفهان

+ به فرزندانمان رحم کنیم دکتر محسن رنانی

+ زلزله در سیارات دیگر چگونه رخ می‌دهد؟ 

+ ساختمان‌های هوشمند فرشته نجات انسان‌ها می‌شوند حمیدرضا تائبی

+ استفاده از سیل تصاویری که در زلزله به راه می‌افتد مهدی صنعت‌جو

+ توانمند باشید، تا عرصه را به سایرین واگذار نکنید. حمیدرضا مازندرانی

+ انواع سازمانها Organization Types از دیدگاه برنامه ریزی هدف ها و وسیله ها راسل ایکا ف

+ هوش سازمانیم ‌تجاری است، پس موفق می‌شوم! حمیدرضا تائبی

+ درک اشارات دست با تصویربرداری صوتی مهدی صنعت‌جو

+ نقش بی بدیل هوش مصنوعی بر شهرها و شهروندان آنها محسن راعی

+ مزایای سواد اطلاعاتی 

+ هوش مصنوعی انویدیا، هوای آفتابی را برای ماشین های خودران شبیه سازی می کند! علیرضا فرجی علیرضا فرجی

+ فراگیری: نیازی پایه ای 

+ قلسفه و زندگی روزمره. موسی اکرمی

+ خلاقیت نمادین دهه هشتادی ها 

+ فهم سواد اطلاعاتی 

+ نظریه سواد رسانه ای در گفتگو با دکتر هاشمی 

+ در سال جدید مهندسی نرم‌افزار را جدی‌تر دنبال کنیم حمیدرضا تائبی

+ باید که لذت آموختن را دوباره بیاموزیم پوریا ناظمی

+ انقلاب هوش مصنوعی و تاثیر آن بر جامعه و شرکت ها 

+ توانمند باشید، تا عرصه را به سایرین واگذار نکنید حمیدرضا مازندرانی

+ وجود یخ در مدار استوای مریخ 

+ ظهور «ابر انسان‌ها» طی ۲۰ سال آینده 

+ دانشمندان به استقبال مهمترین پرسش های بشر می روند! 

+ آینده پژوهی و انواع آینده. محسن گرامی طیبی

+ ضریب رشد استارتاپ‌های ایرانی، بالاترین در منطقه نزدیک به متوسط جهانی 

+ نگاه تان به آینده است یا اکنون؟ 

+ اینجا همه آدم‌ها این‌جوری نیستند* مهدی صنعت‌جو

+ بدرود سیارۀ زمین؟ لورین رابینسون

+ تهدیدات اینترنت اشیا 

+ آینده‌ بانکداری‌ چگونه‌ خواهد‌ بود؟ 

+ نفس‌تنگی فرهنگی در جامعۀ ناخوانای معاصر نعمت‌الله فاضلی

+ ضرورت تقویت حافظه سازمانی سیداحمد ابراهیمی

+ دانشگاه چیست؟  رضا داوری اردکانی

+ تشخیص زودهنگام بیماری انسداد عروق قلبی ممکن شد 

+ آیا موسیقی می‌تواند یک زبان باشد؟ کریستوفر بارتل، ترجمه سید جواد فندرسکی ، محمد رجبی

+ انسان‌شناسی هنر به روایت ناصر فکوهی/ هنر به تبعیت از سلیقه بازار در حال نابودی است 

+ چرا مغز آرام خلاق تر است؟ 

+ خلاقیت واقعا یعنی چی؟! 

+ نقش ها و کارکردهای کلیدی ارتباطات 

+ موانع ارتباطات میان افراد 

+ تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان، جامعه و فرد- 

+ هوش مصنوعی ترسوها را درمان می‌کند . فناوری در مسیر کمک به بیماران حمیدرضا تائبی

+ آینده پژوهی یا آینده نگاری یا …؟ 

+ تاملاتي در روشنفكري موسي اكرمي

+ اینترنت، کنکاش گاهی جدید؟ بخش دوم عرصه ی همگانی و آرای عمومی: از نشریات تا اینترنت 

+ رویکردها و ابزارهای نوین موثر در آینده پژوهی هوشمندی کسب‌و‌کار فرشاد وحیدپور

+ فرزندان ما مرد عنکبوتي را بهتر مي‌شناسند  ابوذر سيفي‌کلستان

+ اخلاق جانشین قدرت رضا اسمخاني

+ رویکردی انسان شناختی به: گفتمان میراث طبیعی و گردشگری روستایی مرتضی رضوانفر

+ تغییر فرهنگی با رفتار رهبران سازمان شروع می‌شود مترجم: احسان زائری

+ دامنه و هزینه های تغییرات اجتماعی داوود نادمی

+ آینده‎اندیشی: توصیه‎ای دوستانه یا ضرورتی انکار ناپذیر.؟ 

+ ظرفیت های تقویت همبستگی اجتماعی 

+ نظریه‌های ارتباطات توسعه سرینیواس آر ملكات

+ در کمتر از یک دقیقه بیشترین تاثیر را در اولین ملاقات خود داشته باشید! مهسا قنبری

+ ماشین‌های هوشمند و بازتعریفی تازه از نقش کارکنان دانش‌محور حمیدرضا تائبی

+ پیش‌نیازهای نوآوری در کشور. سیدهاشم هدایتی

+ عقل و توسعه یافتگی حسین عرب

+ آینده، اکنون است  آرش بصیرت

+ آینده پژوهی به کجا خواهد رفت؟ 

+ ابزارهای توسعه هوش تجاری در سازمان مهندس پدیده فدائی فرد

+ دانش، پلی به سوی توسعه. دکتر غلامحسین عبیری

+ کوشش برای ساختن جهانی باهوش‏تر. 

+ نوگرایی قدیمی و نو  گفت‌وگو با سیدجعفر مرعشی

+ تئوري سازمان در عمل. 

+ سازمان هاي هزاره سوم 

+ دیدگاه های سه گانه درباره محرک های آینده نگاری 

+ به صدها تحلیل‌گر اطلاعات نیاز داریم! 

+ چگونه براي نوجوانان کسب و کار ایجاد کنیم؟ تونی مارتین

+ چرا گاهی محاسبات فعالان اقتصادی با واقعیت منطبق نمی‌شود؟ محسن رنانی

+ آیا توفانی سازنده در راه است!؟ 

+ 4 راهکار برای مشارکت کارمندان در خلق ایده‌های نو 

+ نقش الگوی ذهنی در موفقیت کامران فرنیان همدانی- علی توکلی یرکی

+ چالش ­های فلسفی نظریه کوانتوم استاندارد 

+ از اشتباه فیلسوف هم باید درس آموخت 

+ بوته سوخته 

+ دانش آینده یک نیاز ملزم برای بشر امروز است‌ 

+ ما آموزش می دهیم, اما دانش آموزان یاد نمی گیرند 

+ باید از قاره ششم بیشتر بهره​مند شویم . فرانک فراهانی جم

+ شناسایی و خوشه‌بندی سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی عاطفه شریف ، رضوان حسین قلی زاده

+ بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش و تأثیر آن بر هوش سازمانی در پژوهشگاه‌های‌ وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محمدرضا شکاری ، محمدرضا اسمعیلی گیوی ، حمید کشاورز

+ اثربخشی پژوهش های علمیِ داخلی بر شاخص های توسعه ی ایران آقای وحید احسانی ، دکتر موسی اعظمی، دکتر سیّد محمّد باقر نجفی ، دک

+ ویژگی‌های بایسته معلمان در بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری مدارس هوشمند 

+ پاسخ بنیادین به یک سؤال دیرین: چرا ما ایرانیان در مسیر توسعه درجا زده ایم؟ دکتر محسن رنانی

+ وقتی از دانش بنیان حرف می زنیم از چه چیز حرف می زنیم سیدرضا علوی

+ نوآوري باز انقلابی نوین در پارادایم نوآوري الهام سهامی

+ چشم انداز به عنوان روش آینده پژوهی 

+ در جستجوی الگوی نوین یادگیری­زدایی سازمانی[1] 

+ رابطه هوش و مقدار توانایی حقیقی‌تان info@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995