Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


زنان ایده پرداز

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[15 Mar 2016]   [ ]

»استارت آپ ویکند« بانوان برگزار شد

اسـتارت آپ ویکنـد بانوان این روزها در بسـیاری از اسـتانهای کشـور باب شـده اسـت و تعداد زیادی از این کارگاهها به منظور توانمندسـازی بهتـر زنـان و ورود بیشـتر ایدههـای زنانه تدارک دیده شـده اسـت. این روزهـا شـاهد برگـزاری اسـتارت آپهـای مختلـف در سراسـر کشـور هسـتیم، تهـران مثـل همیشـه پیشـقدم شـد و بـا برگـزاری آن، آغازی در ایدهپـردازی بانـوان ایجـاد کـرد امـا بعـد از آن در واپسـین روزهای آذرمـاه، نوبـت اصفهـان بود کـه معاونـت امـور بانـوان اتـاق بازرگانی، اصفهـان میزبـان زنـان کارآفریـن و ایدهپـرداز در اتاق بازرگانی باشـد.

ســیدعبدالوهاب ســهلآبادی رییس اتاق بازرگانی اصفهان در آغاز این مراســم به شعار دوره هشــتم اتاق بازرگانی اصفهان »اتاق برای همه« اشاره میکند و میگوید: بر اســاس این شــعار، توجه خاصی به بخش بانوان انجام گرفت و در حال حاضر 30 درصد از اعضای کمیسیون این اتاق را بانوان تشکیل میدهند. او عملکرد بخش بانوان اتاق بازرگانی را مثبت ارزیابــی میکند و میافزاید: عملکرد بانــوان این اتاق موجب پیشــرفتهای بزرگ، چه در بخش داخلی و چه خارجی شــده و مــا از این جهت به خود افتخار میکنیم. رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیــان این که بیش از 50 درصد فارغالتحصیالن دانشگاهی را زنان تشکیل میدهند، میافزاید: هماکنون بانوان سهم مهمی در عرصههای اقتصادی دارند و رسالت خود را به خوبی انجام میدهند. او یکی از وظایف مهم هیات رییسه اتاق بازرگانی را حمایت از رویدادهایی مانند استارت آپ میداند و میگوید: امیدوارم این حمایتها به تــداوم رویدادهای اینچنینی در اتاق بازرگانی اصفهان کمک کند. ســهلآبادی با اشــاره به توانایی بانــوان در عرصههای اقتصادی کشور، میافزاید: استارت آپها موجب شناخت بیشتر بانوان از ایدهپردازی و در نهایت معرفی زنان کارآفرین خواهد شد.

استارت آپ بومی

در ادامه، زهرا اخوان نســب معاون امور بانوان اتاق بازرگانــی اصفهان نیز به برگزاری رویدادهای کارآفرینی بانوان در نقاط مختلف دنیا اشــاره میکند و میگوید: رویداد اســتارت آپ بانوان اصفهان همگام با رویدادهای مشابه بینالمللی اما به صورت بومی انجام میشود. او هدف از برگزاری این برنامه را توانمندسازی بانوان در تمامی حوزهها به ویژه مشاغل اقتصادی عنوان میکند و میافزاید: ورود زنان به کسبوکارهای جدید، شبکهسازی، ایدهپردازی و انجام کارگروهی از جمله اهداف استارت آپ ویکند بانوان است. معاون امور بانوان اتاق بازرگانی با اشاره به تشکیل تیمهای 9 تا 10 نفره و رقابت این گروهها به مدت ســه روز، میگوید: تیمهای حاضر در این برنامه در مدت برگزاری این برنامه با اخذ مشــاوره از سوی کادر حرفهای این اســتارت آپ راهکارهای الزم را آموزش دیدهاند تا در نهایت بتواننــد با ایدهپردازی و ایجاد کســبوکار از این طریق زمینه را برای راهاندازی کسبوکار و تداوم آن ایجاد کنند. اخوان نسب ادامه میدهد: برگزیدگان استارت آپ از خدمات مشاورهای اتاق بازرگانی اصفهان بهرهمند شده و از آن برای راهاندازی کسبوکار خود استفاده میکنند. کارگروهی شکلگرفته در این نوع اســتارت آپها موجب یادگیری فعالیت گروهی و ایجاد کسبوکار از ایدههای نوینی است که در این دست برنامهها شکل میگیرند.

به دنبال توانمندسازی زنان هستیم

اخوان نســب به برگزاری این دســت اســتارت آپها در ســه روز آخر هفته در تمام کشــورهای جهان اشــاره میکند و میگوید: بایــد بدانیم منبع ایدههــای بزرگ از ایدههای کوچک شــکل میگیرند بنابراین با بهرهگیری از تجربیات کشورهای دیگر به دنبال توانمندسازی زنان برای کسبوکارهای ویژه هســتیم. او رمز موفقیت زنان را در فعالیتهای اقتصادی پرسشگری و اعتمادبهنفس عنوان میکند و میافزاید: در استارت آپ بانوان ایدههای نو شناسایی شده و برای فعالیت زنان در حوزه کسبوکار میدان وسیعتر و استعدادهای آنان شکوفا میشود. حسین مزروعی، »تسهیلگر استارت آپ بانوان« این برنامه با اشاره به آغاز این کارگاه با ارایه ایده، میگوید: در ابتدا باید ایدههای ارایه شــده، رای گیری شــود و در نهایت تیم تشکیل میشود بعد از آن طوفان فکری برای پیادهســازی ایده انجام گرفته و در نهایت محصول اولیه را به دست ما میرساند. او با توصیه اکید به تمام شرکتکنندگان، میگوید: از تمام شرکتکنندگان میخواهم برای رسیدن به موفقیت، پیروزی دیگران را تحمل کنند، آن را تحســین کنند و برای رســیدن به موفقیت به شــیوه خودمان موفقیت را تجربه کنیم. مزروعی در مورد چگونگی اجرای این برنامه، میگوید: در ابتدا صف ارایه ایده ساخته میشــود؛ افراد 60 ثانیه نفسگیر برای ارایه ایده وقت دارند، ســپس اسم ایده باید به برگزار کنندگان برنامه گفته شود و در نهایت ایده را به ذهن بسپارند، از ایده خود دفاع کنند و در نهایت اینکه رای گیری نهایی انجام میشود. او در پاسخ به این سوال که اگر ایده گروهی رای نیاورد چه سرنوشــتی در انتظار آنان است، میگوید: گروهی که رای کســب نکرده میتواند به گروههای دیگر ملحق شــوند و برای برنده شدن ایده دیگر تالش کنند. در ادامه برنامه اســتارت آپ مربیان این کارگاه سه روزه معرفی شدند و خانمها در یک برنامه نمادین در گروههای مختلف قرار گرفتند.

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 83


بنیاد آینده‌نگری ایراندوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۳ آوریل ۲۰۱۸

ستون آزاد

+ خط کشی رقبای قدرت فرهاد یزدی

+ مطهری: محمدعلی نجفی را در خواب و با بی‌احترامی بازداشت کرده بودند 

+ قدرت نمائی داخلی فرهادی یزدی

+ حق آب و گل، از آتن دیروز تا تهران امروز 

+ بخاطر خودتان هم که شده. فرهاد یزدی

+ تحولات ترسناک در نخستین هفته سال 1397 فرهاد یزدی

+ چراییِ شکست لیبرالیسم محمد مرادی

+ اسفند زبان و توسعه دکتر محسن رنانی

+ سال 1397: آغاذی ترسناک برای ایران فرهاد یزدی

+ سلامت همه آفاق در سلامت توست دکتر محسن رنانی

+ افسانه‌ پیل و پراید دکتر محسن رنانی

+ احزاب سیاسی، تک بعدی یا چند بعدی ! فریده محمدی سرپیری

+ ناهنجاری علمی و ضعف علوم انسانی سارا خیشه

+ نظام اسلامی و ایران بر لبه پرتگاه فرهاد یزدی

+ یاد و نام مصدق را گرامی میداریم روابط عمومی جبهه ملی ایران تهران - ایران

+ بالاترین خیانت به ملت  فرهاد یزدی

+ مسیر آشتی محسن رنانی

+ پيرو تفكرى دربارۀ وقايع اخير ايران جمشيد قراجه داغى

+ حد بردباری ملت فرهاد یزدی

+ آیا زبان آن طور که امروزه آن را می شناسیم، هنوز برای عصر دیجیتال مناسب است؟ 

+ چارک‌های توسعه محسن رنانی

+ نامه سرگشاده یک کنشگرمدنی به احمد توکلی - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: تنها در عربستان، عراق و اسرائیل به دنبال دزدها، مفسدان و دشمنان ایران نگردیم! کوروش برارپور

+ سردرگمی رژیم فرهاد یزدی

+ اقتصاد ایران اسیرآنارشیسم سیاستگذاری دکتر محسن رنانی

+ واکنش یک کنشگر مدنی به عذرخواهی محمدرضا عارف(نماینده مردم تهران در مجلس) از مردم ایران! کوروش برارپور

+ آینده چراغ راه گذشته دکتر شیرزاد کلهری

+ قدیانی: اصلاح‌طلبان بیش از این با خامنه‌ای مصالحه نکنند 

+ عشق و فلسفه در گفت‌وگو با موسی اكرمی 

+ آیا نظام وارد فاز فروپاشی شده است ؟ رضا علوی

+ کنشگر مرزی و ظرفیت‌هایش برای تغییر بهمن احمدی‌امویی

+ نظام¬های سیاسی بیمار طی چه فرایندی به بن بست¬های استراتژیک، اضمحلال، فروپاشی و نابودی می رسند؟ کوروش برارپور

+ کروبی، وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های خامنه‌ای دانست 

+ دوره ی تکرارِ اعتراضات مدنی و آشوب های خیابانی در ایران و زمان دو برابر شدنِ آنها از لحظه ی فراجهش ناگهانی تا جهش کامل شان چقدر است؟‎ کوروش برارپور

+ مواجهه ایرانی‌ها با غرب چگونه باید باشد؟ باید از فرق سر تا نوک پا غربی شویم؟ امیر سلطان‌زاده

+ نخبگان یا مردم؛ محور توسعه کدام است؟ 

+ ده‌ها وکیل خواستار پذیرش پرونده بازداشتی‌های اخیر در ایران شدند 

+ صادقی: یکی از کسانی که در زندان فوت کرد، از خوراندن قرص به زندانیان خبر داده بود 

+ بیانیه‌ی جمعی از نویسندگان، شاعران و هنرمندا ن ایرانی در سوئد 

+ نجفی، قالیباف را به استفاده از بودجه شهرداری تهران در انتخابات ریاست جمهوری متهم کرد 

+ تفكرى در باره وقايع اخير ايران جمشيد قراجه داغى

+ سکوت موقت فرهاد یزدی

+ فرهادی و هدیه تهرانی؛ اعتراض‌های سراسری و پرسش‌ها و پاسخ‌ها 

+ پاسپورت آلمانی در صدر رده بندی جهانی 

+ چرا ناآرامی‌های اخیر ایران به یک جنبش همگانی منجر نشد؟ شهیر شهید ثالث

+ جنگ دولت با زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی سعید پیوندی

+ «مردم نگران کهریزک دیگری هستند» 

+ دعوت اتحادیه اروپا از ظریف برای گفت‌وگو در مورد «برجام» در روز پنج‌شنبه 

+ یک نماینده ارشد پارلمان آلمان «شکایتی رسمی» علیه هاشمی شاهرودی ارائه کرده است 

+ تایید خبر مرگ یکی از بازداشت‌شدگان در اوین؛‌ صادقی نسبت به وقوع «کهریزک دوم»‌ هشدار داد 

+ نگرانی یک عضو شورای شهر تهران از تکرار حوادث کهریزک 

+ گزارشی از تظاهرات همبستگی با مبارزات مردم ایران در استکهلم 

+ اگر به فساد هم‌اندازه حجاب حساس بودیم، اوضاع‌مان بهتر ‌می‌شد 

+ یادداشتی از محسن مخملباف: براى جوانى كه در خيابان با مردم سخن گفت محسن مخملباففیلمساز

+ نگاه تاجیکان به تحولات ایران BBC

+ آخوندهای درباری مواجب بگیر: مقدس یا نابود کننده اسلام؟ اکبر گنجی

+ ادامه بازداشت دانشجویان در ایران 

+ پرده آخر فرهاد یزدی

+ شلیک به ساختمان فرمانداری لنجان اصفهان 

+ اصلاح‌طلبان ایران در مورد اعتراض‌ها چه می‌گویند 

+ نسرین ستوده حقوقدانان و روشنفکران ایران را به حمایت از مطالبات مردم فراخواند 

+ پیشنهاد جعفر پناهی:‌ رفراندوم یا تظاهرات آزاد 

+ فراخون ملی برای شرکت در تظاهرات بزرگ ایرانیان ساکن بلژیک 

+ بیانیه همبستگی سوریه با قیام ملت¬های ایران 

+ اعلام پشتیبانی همبستگی جمهوری خواهان از مبارزات مردم ایران 

+ مناسبات سردار سپه و روحانیت  رضا علوی

+ مردم به روشنی می گویند جمهوری اسلامی نمی خواهند مهرداد درویش پور

+ ویژه گی ها و تفاوت ها  رضا علوی

+ مقاله ای از خانم دکتر شاهین/تهران 

+ نجات ایران فرهاد یزدی

+ مات شدن نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ ورشکستگی بازار ایدئولوژیک (2)  فرانسیس ساندرز

+ سرگردان در راهروهای ارشاد 

+ تاک و تاک نشان فرهاد یزدی

+ چهره دوگانه اکتبر 

+ نزاع بر سر هیچ! عارف دانیالی

+ بالاتر از خطر  فرهاد یزدی

+ در عربستان چه می گذرد ؟ دکتر رضا علوی

+ امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی - قسمت دوم فرهاد یزدی

+ امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی - قسمت نخست فرهاد یزدی

+ گذر پر مخاطره فرهاد یزدی

+ جاسوسی در نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ فوریت مساله افغانستان فرهاد یزدی

+ مرزهای نوین، در حال شکل گیری. فرهاد یزدی

+ خودمان را گول نزنیم ما ملت بزرگی نیستیم رضارخشان

+ امیدهای آینده فرهاد یزدی

+ پرویز شفا استاد سینما از دنیای ما رفت 

+ افعانستان: روزنه امید؟ فرهاد یزدی

+ بازیگر جدید سیاست خارجی ایران فرهاد یزدی

+ آینده‌نگری در برنامه‌ریزی شهری میانه دکتر علی تقی‌پور

+ کابینه دوم روحانی فرهاد یزدی

+ صادق خلخالی به روایت دخترش 

+ مریم میرزاخانی و مهدی علوی شوشتری حسین باقرزاده

+ از ژن برتر تا بابای بند باز رضارخشان

+ پرنسیب سیاسی را از احمدی نژاد باید آموخت رضارخشان

+ آیا جنگ بین ایران و عربستان - یک بلوف سیاسی از سوی امریکا نیست؟ م - ر ایران

+ راه ملت فرهاد یزدی

+ هیچ دلیلی برای خوش بینی به آینده خاورمیانه نیست / جنگ بزرگ بعدی در راه است 

+ ما و تمدن‌زدایی جهانبگلو

+ برای آناهیتا دختر مریم دکتر محسن طاهری دمنه

+ اتحاد برای ایجاد جنگ فرهاد یزدیinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995