Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


زنان ایده پرداز

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[15 Mar 2016]   [ ]

»استارت آپ ویکند« بانوان برگزار شد

اسـتارت آپ ویکنـد بانوان این روزها در بسـیاری از اسـتانهای کشـور باب شـده اسـت و تعداد زیادی از این کارگاهها به منظور توانمندسـازی بهتـر زنـان و ورود بیشـتر ایدههـای زنانه تدارک دیده شـده اسـت. این روزهـا شـاهد برگـزاری اسـتارت آپهـای مختلـف در سراسـر کشـور هسـتیم، تهـران مثـل همیشـه پیشـقدم شـد و بـا برگـزاری آن، آغازی در ایدهپـردازی بانـوان ایجـاد کـرد امـا بعـد از آن در واپسـین روزهای آذرمـاه، نوبـت اصفهـان بود کـه معاونـت امـور بانـوان اتـاق بازرگانی، اصفهـان میزبـان زنـان کارآفریـن و ایدهپـرداز در اتاق بازرگانی باشـد.

ســیدعبدالوهاب ســهلآبادی رییس اتاق بازرگانی اصفهان در آغاز این مراســم به شعار دوره هشــتم اتاق بازرگانی اصفهان »اتاق برای همه« اشاره میکند و میگوید: بر اســاس این شــعار، توجه خاصی به بخش بانوان انجام گرفت و در حال حاضر 30 درصد از اعضای کمیسیون این اتاق را بانوان تشکیل میدهند. او عملکرد بخش بانوان اتاق بازرگانی را مثبت ارزیابــی میکند و میافزاید: عملکرد بانــوان این اتاق موجب پیشــرفتهای بزرگ، چه در بخش داخلی و چه خارجی شــده و مــا از این جهت به خود افتخار میکنیم. رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیــان این که بیش از 50 درصد فارغالتحصیالن دانشگاهی را زنان تشکیل میدهند، میافزاید: هماکنون بانوان سهم مهمی در عرصههای اقتصادی دارند و رسالت خود را به خوبی انجام میدهند. او یکی از وظایف مهم هیات رییسه اتاق بازرگانی را حمایت از رویدادهایی مانند استارت آپ میداند و میگوید: امیدوارم این حمایتها به تــداوم رویدادهای اینچنینی در اتاق بازرگانی اصفهان کمک کند. ســهلآبادی با اشــاره به توانایی بانــوان در عرصههای اقتصادی کشور، میافزاید: استارت آپها موجب شناخت بیشتر بانوان از ایدهپردازی و در نهایت معرفی زنان کارآفرین خواهد شد.

استارت آپ بومی

در ادامه، زهرا اخوان نســب معاون امور بانوان اتاق بازرگانــی اصفهان نیز به برگزاری رویدادهای کارآفرینی بانوان در نقاط مختلف دنیا اشــاره میکند و میگوید: رویداد اســتارت آپ بانوان اصفهان همگام با رویدادهای مشابه بینالمللی اما به صورت بومی انجام میشود. او هدف از برگزاری این برنامه را توانمندسازی بانوان در تمامی حوزهها به ویژه مشاغل اقتصادی عنوان میکند و میافزاید: ورود زنان به کسبوکارهای جدید، شبکهسازی، ایدهپردازی و انجام کارگروهی از جمله اهداف استارت آپ ویکند بانوان است. معاون امور بانوان اتاق بازرگانی با اشاره به تشکیل تیمهای 9 تا 10 نفره و رقابت این گروهها به مدت ســه روز، میگوید: تیمهای حاضر در این برنامه در مدت برگزاری این برنامه با اخذ مشــاوره از سوی کادر حرفهای این اســتارت آپ راهکارهای الزم را آموزش دیدهاند تا در نهایت بتواننــد با ایدهپردازی و ایجاد کســبوکار از این طریق زمینه را برای راهاندازی کسبوکار و تداوم آن ایجاد کنند. اخوان نسب ادامه میدهد: برگزیدگان استارت آپ از خدمات مشاورهای اتاق بازرگانی اصفهان بهرهمند شده و از آن برای راهاندازی کسبوکار خود استفاده میکنند. کارگروهی شکلگرفته در این نوع اســتارت آپها موجب یادگیری فعالیت گروهی و ایجاد کسبوکار از ایدههای نوینی است که در این دست برنامهها شکل میگیرند.

به دنبال توانمندسازی زنان هستیم

اخوان نســب به برگزاری این دســت اســتارت آپها در ســه روز آخر هفته در تمام کشــورهای جهان اشــاره میکند و میگوید: بایــد بدانیم منبع ایدههــای بزرگ از ایدههای کوچک شــکل میگیرند بنابراین با بهرهگیری از تجربیات کشورهای دیگر به دنبال توانمندسازی زنان برای کسبوکارهای ویژه هســتیم. او رمز موفقیت زنان را در فعالیتهای اقتصادی پرسشگری و اعتمادبهنفس عنوان میکند و میافزاید: در استارت آپ بانوان ایدههای نو شناسایی شده و برای فعالیت زنان در حوزه کسبوکار میدان وسیعتر و استعدادهای آنان شکوفا میشود. حسین مزروعی، »تسهیلگر استارت آپ بانوان« این برنامه با اشاره به آغاز این کارگاه با ارایه ایده، میگوید: در ابتدا باید ایدههای ارایه شــده، رای گیری شــود و در نهایت تیم تشکیل میشود بعد از آن طوفان فکری برای پیادهســازی ایده انجام گرفته و در نهایت محصول اولیه را به دست ما میرساند. او با توصیه اکید به تمام شرکتکنندگان، میگوید: از تمام شرکتکنندگان میخواهم برای رسیدن به موفقیت، پیروزی دیگران را تحمل کنند، آن را تحســین کنند و برای رســیدن به موفقیت به شــیوه خودمان موفقیت را تجربه کنیم. مزروعی در مورد چگونگی اجرای این برنامه، میگوید: در ابتدا صف ارایه ایده ساخته میشــود؛ افراد 60 ثانیه نفسگیر برای ارایه ایده وقت دارند، ســپس اسم ایده باید به برگزار کنندگان برنامه گفته شود و در نهایت ایده را به ذهن بسپارند، از ایده خود دفاع کنند و در نهایت اینکه رای گیری نهایی انجام میشود. او در پاسخ به این سوال که اگر ایده گروهی رای نیاورد چه سرنوشــتی در انتظار آنان است، میگوید: گروهی که رای کســب نکرده میتواند به گروههای دیگر ملحق شــوند و برای برنده شدن ایده دیگر تالش کنند. در ادامه برنامه اســتارت آپ مربیان این کارگاه سه روزه معرفی شدند و خانمها در یک برنامه نمادین در گروههای مختلف قرار گرفتند.

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 83


بنیاد آینده‌نگری ایرانچهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳ دسامبر ۲۰۱۷

ستون آزاد

+ مات شدن نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ سرگردان در راهروهای ارشاد 

+ تاک و تاک نشان فرهاد یزدی

+ چهره دوگانه اکتبر 

+ نزاع بر سر هیچ! عارف دانیالی

+ بالاتر از خطر  فرهاد یزدی

+ در عربستان چه می گذرد ؟ دکتر رضا علوی

+ امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی - قسمت دوم فرهاد یزدی

+ امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی - قسمت نخست فرهاد یزدی

+ گذر پر مخاطره فرهاد یزدی

+ جاسوسی در نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ فوریت مساله افغانستان فرهاد یزدی

+ مرزهای نوین، در حال شکل گیری. فرهاد یزدی

+ خودمان را گول نزنیم ما ملت بزرگی نیستیم رضارخشان

+ امیدهای آینده فرهاد یزدی

+ پرویز شفا استاد سینما از دنیای ما رفت 

+ افعانستان: روزنه امید؟ فرهاد یزدی

+ بازیگر جدید سیاست خارجی ایران فرهاد یزدی

+ آینده‌نگری در برنامه‌ریزی شهری میانه دکتر علی تقی‌پور

+ کابینه دوم روحانی فرهاد یزدی

+ صادق خلخالی به روایت دخترش 

+ مریم میرزاخانی و مهدی علوی شوشتری حسین باقرزاده

+ از ژن برتر تا بابای بند باز رضارخشان

+ پرنسیب سیاسی را از احمدی نژاد باید آموخت رضارخشان

+ آیا جنگ بین ایران و عربستان - یک بلوف سیاسی از سوی امریکا نیست؟ م - ر ایران

+ راه ملت فرهاد یزدی

+ هیچ دلیلی برای خوش بینی به آینده خاورمیانه نیست / جنگ بزرگ بعدی در راه است 

+ ما و تمدن‌زدایی جهانبگلو

+ برای آناهیتا دختر مریم دکتر محسن طاهری دمنه

+ اتحاد برای ایجاد جنگ فرهاد یزدی

+ استالین و منطق صوری میثم خسروی*:

+ موازنه قدرت فرهاد یزدی

+ علوم انسانی خصلتاً مزاحم است سارا شریعتی

+ تبریک به کتاب در جستجوی یحیی دکتر شیرزاد کلهری

+ آقازاده ای که ولیعهد شد  رضا علوی

+ صدای پای بحران در کانون دانایی 

+ چرا باید علوم انسانی بخوانیم؟ سارا شریعتی

+ آینده نه چندان دور ایران فرهاد یزدی

+ دانشگاه به‌مثابۀ شرکت چندملیتی 

+ بلبشوی نظام همزمان با وقایع تعیین کننده قطر فرهاد یزدی

+ ما این بودیم دکتر شیرزاد کلهری

+ چین چهره جهان را تغییر می‌دهد؟ 

+ روشنفكری پژوهی اکرمی، موسی

+ دوره ی مارکس و دوره ی ما دکتر شیرزاد کلهری

+ درنکوهش از شرکت در انتخابات محمّد امینی

+ بیانیه ­ی جمعی از آینده پژوهان کشور در حمایت از دولت تدبیر و امید 

+ امنیت در عصر هسته ای - بخش سوم - ایران فرهاد یزدی

+ امنیت در عصر هسته ای - بخش دوم فرهاد یزدی

+ امنیت در عصر هسته ای - بخش نخست فرهاد یزدی

+ برگزاری همه‌پرسی با استفاده از امکانات نظام ولایت فقیه علی صدارت

+ مرز میان «فرار مغزها» و «قرار مغزها» وحید احسانی

+ جایگاه روابط عمومی در دوره مدرنیته مریم سبحانی فرد

+ ترامپ و نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ آیا وجه اصلی «فرار مغزها» وجه «مکانی/جغرافیایی» آن است؟  وحید احسانی

+ اندیشۀ سیاسی چیست و به چه دردی می‌خورد؟ 

+ هنر گفت و گو ـ آرک دیلی با ساسکیا ساسِـن- برگردان آرش بصیرت

+ سایه اقتصاد بر سر سیاست. محسن رنانی

+ سوریه، کره شمالی و نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ چگونه مشکلات سیاست خارجی را کاهش دهیم؟. محمود سریع القلم

+ ترامپ و دنیای پساحقیقت كن ويلبر

+ امکان تجزیه ایران؟ فرهاد یزدی

+ خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟! محمّد امینی

+ دل‌واپسانِ آزادی! جعفر پارساپور

+ همه پرسی برای تعیین سرنوشت نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ اعلان بی طرفی سپاه فرهاد یزدی

+ انتخابات سال 96 فرهاد یزدی

+ ترامپ و امنیت ملی ایران فرهاد یزدی

+ اتحاد ترکیه با عربستان فرهاد یزدی

+ تلاش در راه کاستن از تنش با عربستان فرهاد یزدی

+ اراده ملی = آشتی ملی  فرهاد یزدی

+ به سوی افزایش تنش فرهاد یزدی

+ پيش‌دبستاني و آموزش با زبان مادري محور توسعه عدالت آموزشي دکتر محسن رنانی

+ تجزیه در منطقه و نقش ایران فرهاد یزدی

+ روایت مختصری از نوجوانی (قسمت دوم) داوید لوبروتون برگردان آریا نوری

+ روایت مختصری از نوجوانی (قسمت اول) داوید لوبروتون برگردان آریا نوری

+ فراز پدیده ملت در سیاست ایران فرهاد یزدی

+ روند تحولات سپاه فرهاد یزدی

+ ما و نان گندم نما و جو فروش دکتر محسن رنانی

+ "منافع مشترک" نیرنگی کهنه! خیانتی پویا! علی صدارت

+ خلاء قدرت در نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ خطای بزرگ سیاستی دکتر محسن رنانی

+ آماده سازی سپاه پاسداران برای پر کردن خلاء قدرت فرهاد یزدی

+ لیبرالیسم و مسألۀ عدالت نگاهی به سیر ظهور لیبرالیسم و نولیبرالیسم در جهان و ایران گفت و گو با موسی اکرمی

+ جنبش برای دموکراسی یا سرنگونی؟ دکتر همایون مهمنش

+ تندروی و یا رشد پوپولیسم – بخش سوم فرهاد یزدی

+ تندروی و یا رشد پوپولیسم - بخش دوم فرهاد یزدی

+ تندروی و یا رشد پوپولیسم - بخش نخست فرهاد یزدی

+ انقلاب منابع آشکار در هزاره سوم: چالش‌ هستی‌شناختی اطلاعات غلامرضا سالارکیا

+ باروری مساعدتی، فناوری‌های ژنتیک و ژنومیک، و زندگی خانوادگی مارتین ریچاردز / ترجمۀ: محمد معماریان

+ حادثه ای بی سابقه در پایگاه نوژه و تحول بزرگ در خاورمیانه  رضا علوی

+ جامعه شناسی، انسان شناسی، مردم شناسی محمد الیاس قنبری

+ کیمیا علیزاده؛ وقتی با مدال المپیک به خانه برگردد 

+ طلای حسن یزدانی باعث ۱۰ پله صعود کاروان ورزش ایران شد 

+ چرا از افراد موفق متنفریم؟ ترجمه زینب آرمند

+ محور روسیه - ترکیه فرهاد یزدی

+ راز کشتار تابستان ۶۷ در زمستان ۵۷ نهفته است  رضا علوی

+ کتاب اسطوره‌شناسی آسمان شبانه: تخیلاتی با منابع مجعول رضا مرادی غیاث آبادی

+ پاسخ دکتر وکیلی به نقد رضا مرادی غیاث‌آبادی بر کتاب اسطوره‌شناسی آسمان شبانه دکتر وکیلی

+ ادامه دسیسه برای انحلال ارتش فرهاد یزدی

+ هشداری به ارتش فرهاد یزدیinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995